Szkolenia dla nauczycieli
Odpowiada
08.10.2010

PYTANIE

Chciałabym zapytać o to, kto może szkolić nauczycieli. Czy są jakieś szczególne wymogi dotyczące firm szkoleniowych?


Czy szkoła jest zobowiązana wysyłać nauczyciela na szkolenia?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisem art. 77a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – w celu doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być tworzone placówki doskonalenia nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli może być prowadzone również przez doradców metodycznych, jak też zakłady kształcenia nauczycieli. Placówki doskonalenia nauczycieli mogą uzyskiwać akredytację, która stanowi potwierdzenie, że dana placówka zapewnia odpowiednio wysoki poziom kształcenia. Zgodnie z przepisem art. 77a ust. 6 przywołanej ustawy, akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki. Wspomnianą akredytację może uzyskać placówka, która:

– zapewnia wykwalifikowaną kadrę

– opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację

– prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli

– zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (DzU z 2009 r. nr 200, poz. 1537) zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne jednostki, których zadania statutowe są związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, mogą prowadzić wspomniane doskonalenie w takich formach, jak: seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia, uwzględniające specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć, oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela. Prowadzenie szkoleń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli zastrzeżone zostało dla publicznych placówek doskonalenia o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzić kursy kwalifikacyjne. Kursy takie mogą prowadzić również zakłady kształcenia nauczycieli po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji Narodowej.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli konsultantów i nauczycieli doradców metodycznych należy wyłącznie do placówek doskonalenia posiadających akredytację i publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Jak zostało już wspomniane, szkolenia nauczycieli może prowadzić doradca metodyczny. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem realizuje on swoje zadania poprzez:

– udzielanie indywidualnych konsultacji

– prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych

–organizowanie innych form doskonalenia wspomagającego pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli, jak też samokształcenie wpisana jest w pracę nauczyciela. Dyrektor szkoły, jako osoba kierująca jej działalnością, jak też odpowiedzialna za właściwy proces kształcenia, jest zobligowany do zapewnienia warunków rozwoju kadry nauczającej. Z tego powodu wydaje się, że dyrektor szkoły nie może zrezygnować z dokształcania nauczycieli. Oczywiście może on wybrać odpowiednie formy doskonalenia zawodowego, które jego zdaniem najbardziej odpowiadają potrzebom placówki, którą kieruje i takie szkolenia organizować w swojej szkole lub delegować na nie nauczycieli. Warto zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 70a Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), zostały wyodrębnione specjalne środki na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

dr Adam Balicki – prawnik, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz