Przywrócenie skreślonego ucznia w liceum niepublicznym
Odpowiada
30.09.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Szkoła niepubliczna, liceum ogólnokształcące. Dyrektor skreśla ucznia na podstawie uchwały rady, jednocześnie rozwiązania jest umowa o kształcenie z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Kuratorium przywraca ucznia po skardze rodziców. Organ prowadzący nie chce jednak ponownie nawiązać umowy o kształcenie z wyżej wymienionym. Czy ma do tego prawo? Jaki jest status ucznia? Jest uczniem czy skuteczne rozwiazanie umowy na dzień 31 sierpnia jest ważniejsze od decyzji kuratorium?

Odpowiedź:

Podstawowym warunkiem podjęcia nauki szkole niepublicznej jest zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy podmiotem prowadzącym daną placówkę albo jej dyrektorem a rodzicem/opiekunem prawnym.

W odróżnieniu od szkół publicznych, uczniowie szkół niepublicznych związani są dwoma równoległymi stosunkami prawnymi – administracyjnoprawnym i cywilnoprawnym. Zatem istnieją dwa sposoby rozwiązania stosunków prawnych łączących szkołę niepubliczną z uczniem. Pierwszy sposób ma charakter administracyjnoprawny. Polega on na wydaniu przez dyrektora szkoły z przyczyn określonych w statucie szkoły decyzji administracyjnej w przedmiocie skreślenia ucznia z listy uczniów po uprzednim zapoznaniu się z uchwałą rady pedagogicznej oraz opinią samorządu uczniowskiego. Drugi sposób dotyczy wyłącznie szkół niepublicznych. Jego istotę stanowi rozwiązanie za porozumieniem stron albo przez wypowiedzenie przez jedną z nich umowy o kształcenie na podstawie której uczeń korzysta odpłatnie z usług edukacyjnych placówki niepublicznej.

W szkołach niepublicznych relacja administracyjnoprawna szkoły z uczniem ma charakter pomocniczy względem stosunku cywilnoprawnego łączącego strony umowy o pobieranie nauki.  Jednak trudno coś więcej napisać nie znając szczegółów sprawy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz