Przewóz uczniów prywatnym samochodem
Odpowiada
14.12.2009

PYTANIE

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i często wyjeżdżam z uczniami na zawody sportowe organizowane poza miejscem ich zamieszkania.


Nie zawsze dojazd środkami komunikacji publicznej jest możliwy. Czy zatem nauczyciel może przewozić uczniów swoim prywatnym samochodem?

ODPOWIEDŹ

Odpowiedzi na zadane pytanie należy szukać w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Z analizy ww. dokumentów wynika, że ani nauczyciele, ani rodzice nie mogą przewozić dzieci swoimi prywatnymi samochodami z tego względu, że nie są zawodowymi kierowcami! Odpowiedzialność za przewóz leży po stronie zawodowego kierowcy, co nie zwalnia pedagogów ze sprawowania opieki nad uczniami w czasie podróży.

Pamiętajmy jednocześnie, że zawody sportowe, konkursy czy olimpiady szkolne należą do zadań szkoły, czyli nadzór nad uczniami sprawuje szkoła (oddelegowany do tego nauczyciel) i nie można tej odpowiedzialności przenieść na rodzica. Rodzic może wspomagać nauczyciela, ale odpowiedzialność spoczywa na pracowniku szkoły.

W Karcie Nauczyciela i ww. rozporządzeniu zapisano, że to dyrektor ponosi odpowiedzialność za zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Nieprzestrzeganie przepisów prawa pociąga za sobą sankcje w postaci: kary dyscyplinarnej – art. 76 Karty Nauczyciela, kary pozbawienia wolności – art. 177 Kodeksu karnego (zastosowanie jednej sankcji nie wyklucza drugiej), co w konsekwencji może skutkować wydaleniem z zawodu.

Warto więc zadbać o to, by uczniowie i ich wyznaczeni opiekunowie uczestniczący w imprezach pozaszkolnych, podróżowali w miarę możliwości środkami komunikacji publicznej – jeżeli pojawią się w tym względzie utrudnienia, to szkoła powinna skorzystać z wynajętego autobusu, busa itp., należącego do przewoźnika, mającego do tego odpowiednie uprawnienia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69).

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz