Nauka języka niemieckiego
Odpowiada
08.02.2010

PYTANIE

Ile godzin w trzyletnim cyklu nauczania w gimnazjum przypada na język niemiecki od roku szkolnego 2009/2010?


Ile godzin z języka musi być przeprowadzonych, aby uczeń mógł zdawać z niego egzamin gimnazjalny?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z nową podstawą programową, która od 1 września 2009 roku obowiązuje w klasach pierwszych gimnazjum, na języki obce w trzyletnim cyklu nauczania jest przeznaczone 450 godzin. Mogą być one dowolnie rozdzielone pomiędzy dwa obowiązkowe języki obce, z których nauka jednego jest kontynuacją nauki języka, którego uczeń uczył się w szkole podstawowej.

MEN w komentarzu do podstawy programowej zaleca, aby w gimnazjum jednym z języków obcych był angielski. Wybór drugiego pozostawiono decyzji szkoły, która powinna jednak wziąć pod uwagę, że w § 35 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wskazano języki, z których uczniowie mogą przystępować do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego. Są to: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.

Nie określono minimalnej liczby godzin żadnego z języków, decyzję w tej sprawie podejmować będzie każda szkoła, kierując się ważnymi dla siebie kryteriami, na przykład analizą wymagań zapisanych w podstawie programowej, wynikami diagnozy wstępnej wiedzy i umiejętności uczniów, warunkami do nauki języków, które może zapewnić uczniom. Na stronie www.reformaprogramowa.men.gov.pl w zakładce dla zarządzających szkołą zamieszczono przykładowy ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w którym zaproponowano równy podział godzin w całym cyklu kształcenia między obydwa języki obce nowożytne.

Jak wynika z analizy zapisów aktów prawnych oraz zaleceń MEN, na żadne z zadanych pytań nie da się odpowiedzieć, ponieważ prawo nie udziela na nie odpowiedzi. Język niemiecki jest jedynie jednym z języków obcych nowożytnych do wyboru na egzaminie gimnazjalnym. Może znaleźć się jako obowiązkowy w ofercie konkretnej szkoły. Szkoła po analizie wymienionych wyżej kryteriów będzie musiała sama zdecydować o podziale godzin między dwa obowiązkowe języki. Do ucznia zaś należy wybór, który z nich będzie zdawał na egzaminie gimnazjalnym. Jego rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek złożyć dyrektorowi szkoły do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, pisemną deklarację, który z dwóch języków obowiązkowych uczeń wybiera jako przedmiot trzeciej części egzaminu gimnazjalnego. Nigdzie nie określono ilości godzin nauki języka, uprawniających do zdawania egzaminu.

Podstawa prawna odpowiedzi:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU z 2009 r. nr 54, poz. 442).

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009 r. nr 4, poz.17).

3. www.reformaprogramowa.men.gov.pl – Podstawa programowa z komentarzami, Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, s.14.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz