Nagrody jubileuszowe
Odpowiada
25.02.2008PYTANIE


Jak prawo reguluje sposoby naliczania nagrody jubileuszowej? Czy jest to tylko wskazany procent podstawowego wynagrodzenia miesięcznego uzależnionego od lat pracy, czy też podstawa winna być powiększona o dodatki – motywacyjne, za wysługę lat, wychowawstwo? Czy dyrektor ma obowiązek informować grono nauczycielskie o wysokości przyznanych nauczycielom nagród? Czy nagrody jubileuszowe należą się nauczycielom pracującym w niepublicznych szkołach lub niepublicznych szkołach funkcjonujących na prawach szkół, częściowo finansowanych z urzędu miejskiego?
ODPOWIEDŹ


Zgodnie z §3 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 30.10.2001 w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (DzU Nr 128, poz. 1418) nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Z kolei w myśl §1 ust. 1 pkt 1–3 rozporządzenia MEN z 26.06.2001 w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (DzU Nr 71, poz. 737 ze zm.) w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczycieli uwzględnia się w szczególności:


1) wynagrodzenie zasadnicze,


2) dodatek za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny (w tym za wychowawstwo) oraz za warunki pracy,


3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.


Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się na zasadach obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Dyrektor nie ma obowiązku informowania grona nauczycielskiego o wysokości przyznanych nauczycielom nagród.


W szkołach niepublicznych – w tym w szkołach częściowo finansowanych przez samorządy terytorialne – nie mają zastosowania przytoczone wyżej przepisy. Obowiązują w nich zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń ze stosunku pracy na podstawie wprowadzonych dla tych szkół wewnętrznych aktów płacowych, ujętych najczęściej w regulaminach wynagradzania. Mowa o nich w art. 772 kodeksu pracy lub w indywidualnych umowach o pracę. W aktach tych ani w umowach o pracę nagrody jubileuszowe nie są świadczeniem obligatoryjnym.


Bogumił Soczyńskiradca prawny

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz