Kwalifikacje do pracy w poradni pp
Odpowiada
05.07.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Informuję, że jestem czynnym pedagogiem od 19 lat. W 2003 roku zostałam nauczycielem dyplomowanym i nagle okazuje się, że nie mam kwalifikacji do prowadzenia diagnoz pedagogicznych na stanowisku pedagoga w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czy istnieje przepis, który uniemożliwia mi od dnia 01.06.2019 roku prowadzenie diagnozy pedagogicznej Informuję, że ukończyłam studia magisterskie zaoczne na kierunku pedagogika, studia podyplomowe w zakresie pedagogika opiekuńczo wychowawcza, studia podyplomowe w zakresie pedagogika specjalna i terapia pedagogiczna, studia kwalifikacyjne w zakresie surdopedagogiki i kurs kwalifikacyjny w zakresie tyflopedagogiki. Z dniem 01 czerwca 2019 roku otrzymałam zmianę zakresu obowiązków Obecnie nie mogę prowadzić diagnozy pedagogicznej. Na jakiej podstawie prawnej i przez jaką interpretację przepisów od czerwca nie mogę prowadzić diagnoz pedagogicznych? Proszę o udzielenie odpowiedzi, bo w przepisach jej nie potrafię znaleźć.

Odpowiedź:

W czerwcu nie uległy zmianie przepisy dotyczące kwalifikacji pedagoga do pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciel powinien wystąpić do pracodawcy o wskazanie podstawy prawnej wprowadzenia powyższych zmian.

Uzasadnienie:

Zasady działania placówek oświatowych w postaci publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych określone zostały przepisami rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Do zadań poradni należy:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

  • wydanie opinii;
  • wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
  • objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna zatrudnia nauczycieli, którzy muszą legitymować się kwalifikacjami określonymi w przepisach rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zgodnie z § 19 ust. 1 tego rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga m.in. w poradni psychologiczno – pedagogicznej posiada osoba, która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Te przepisy nie uległy modyfikacji w maju lub czerwcu 2019 roku. Zatem najlepiej jest wystąpić do pracodawcy o szczegółowe umotywowanie stanowiska ze wskazaniem podstawy prawnej zmiany.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.);

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Aby pracować w poradni psychologiczno-pedagogicznej ukończyłam studia magisterskie z psychologii oraz dodatkowo studia podyplomowe na WSKZ na kierunku Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów. W poradni pracuje już od roku, a ukończone przeze mnie studia dały mi komplet niezbędnych kwalifikacji.

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz