Dyżury nauczyciela świetlicy podczas przerw
Odpowiada
16.01.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Witam, chciałam zapytać czy nauczyciel świetlicy może pełnić dyżury podczas przerw między lekcjami? Jeśli tak/nie to jakie przepisy to regulują? Pozdrawiam

Odpowiedź:

Tak. Formalnie nauczyciel świetlicy może pełnić dyżur. W prawie oświatowym nie ma przepisu, który by zdejmował z jakiejś grupy nauczycieli obowiązek pełnienia dyżurów w czasie przerw. Dyżury nauczycieli podczas przerw miedzy lekcjami pełnione są zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Kwestie związane z dyżurami nauczycieli w trakcie przerw między lekcjami powinny zostać uregulowane w statucie szkoły.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 98 ust. 1 pkt 7 Prawa oświatowego zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły.

Jednocześnie z art. 98 ust. 1 pkt 4 Prawa oświatowego wynika, że statut szkoły określa także cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania - z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

Zgodnie z treścią § 14 rozporządzenia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala długość przerw międzylekcyjnych oraz organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.

Zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.

Tak więc organizacja harmonogramu dyżurów międzylekcyjnych, zapewniającego bezpieczeństwo uczniom w przerwach pomiędzy zajęciami lekcyjnymi, mieści się w ogólnej kompetencji zarządczej dyrektora szkoły, jako kierownika zakładu pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 68 ust. 1 pkt 6, art. 98 ust. 1 pkt 4, 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
  • § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 poz. 1082).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz