Dostęp do informacji publicznej
Odpowiada
05.03.2013
Dariusz Skrzyński

Prawnik

 

PYTANIE

Czy w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej szkoła ma obowiązek rejestrowania się w BIP-ie i prowadzenie strony BIP? Jakie obowiązki szkoły wynikają z tej ustawy? Czy są to obowiązki obligatoryjne dla szkół?

ODPOWEDŹ

Powyższe kwestie zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm. – dalej u.d.i.p.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (DzU z 2007 r. nr 10, poz. 68 – dalej r.b.i.p.).

Z przepisów u.d.i.p. wynika, iż strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) tworzyć powinny podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej (art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 1 i 2 u.d.i.p.).

Katalog podmiotów podlegających ustawie o dostępie do informacji publicznej zamieszczony został w przepisie art. 4 ustawy. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są m.in. podmioty reprezentujące jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Zgodnie zaś z art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty na szkole spoczywają zadania dydaktyczno-wychowawcze, za których realizację odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Z powyższego jednoznacznie zatem wynika, że dyrektor szkoły, jako organ reprezentujący jednostkę organizacyjną, która wykonuje zadania publiczne m.in. w powyższym zakresie, jest w świetle art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy, podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów u.d.i.p. szkoła publiczna jest podmiotem obowiązanym do udzielenia informacji publicznej, wobec tego także do utworzenia własnej strony BIP – na zasadach określonych w u.d.i.p. oraz r.b.i.p. Przywołać w tym miejscu warto wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 maja 2010 r. (sygn. akt II SAB/Kr 45/10) oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2006 r. (sygn. akt. II SAB/Wa 40/06), które to potwierdzają. Zgodnie z art. 9 ust. 3 u.d.i.p. oraz § 12 r.b.i.p. obowiązek rejestracji na stronie głównej BIP spoczywa na każdym podmiocie, który jest obowiązany do udostępniania informacji publicznej.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz