Zwolnienie nauczyciela przed zatwierdzeniem arkusza
Odpowiada
29.10.2012
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły może wręczyć wypowiedzenie nauczycielowi zatrudnionemu przez mianowanie przed zatwierdzeniem arkusza przez organ prowadzący?

ODPOWIEDŹ

Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym może dojść tylko w przypadkach konkretnie określonych w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 213, poz. 1650).

Zgodnie z art. 23 KN stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:

1) na wniosek nauczyciela;

2) w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia;

3) w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;

4) w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia; jeżeli z ukończeniem 65 lat życia nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia;

5) w razie uzyskania negatywnej oceny pracy;

6) w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole.

Natomiast zgodnie z art. 20 KN dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny.

Przepisy prawa nie określają, czy w przypadku zastosowania art. 20 KN dyrektor szkoły musi mieć zatwierdzony arkusz przez organ prowadzący szkołę, czy też wystarczy, że posiada wiedzę, że dla nauczyciela nie będzie odpowiedniej liczby godzin.

Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 KN następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Natomiast dyrektor powinien złożyć arkusz do zatwierdzenia do 30 kwietnia roku poprzedzającego.

Z powyższego należy wnioskować, że bez zatwierdzenia arkusza nie ma podstaw do wręczenia wypowiedzenia nauczycielowi mianowanemu.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz