Zmiany w WSO
Odpowiada
15.05.2009PYTANIECzy zmiany w WSO, dotyczące np. ilości ocen cząstkowych niezbędnych do wystawienia oceny rocznej lub śródrocznej mogą być wprowadzane w ciągu roku szkolnego, czy na początku roku?
ODPOWIEDŹZgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 4 załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU nr 61, poz. 624 ze zm.)
wewnątrzszkolny system oceniania jest elementem statutu szkoły.
Nie ma żadnych przepisów prawnych ograniczających czas zmian w tym dokumencie. Jednocześnie art. 7 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi, że
szkołą publiczną jest szkoła, która realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.


W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562 ze zm.) czytamy:


㤠4.1. Nauczyciele
na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:


1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;


2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;


3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.


2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:


1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;


2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;


3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.”.


Wniosek z przytoczonego wyżej zapisu jest taki, że zmiany w WSO
powinny być wprowadzane na początku roku szkolnego. Nauczyciele mają bowiem obowiązek wtedy właśnie informować uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny semestralnej lub rocznej.


Również z logicznego punktu widzenia zapis ten jest jak najbardziej uzasadniony: zmienianie obowiązującego prawa w trakcie trwania procesu, którego ono dotyczy, nie jest wskazane. Zmieniane reguł oceniania w trakcie roku szkolnego może zburzyć poczucie bezpieczeństwa uczniów i zaufanie do prawa szkolnego jako stabilnych ram porządkujących ich szkolną egzystencję.Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz