Zmiana stanowiska pracy nauczyciela
Odpowiada
25.02.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Czy dyrektor ma prawo przesunąć nauczyciela z jednego stanowiska na zupełnie inne, np. osobę uczącą w klasach I–III do pracy w zerówce? Jestem nauczycielem dyplomowanym z 20-letnim stażem, studia magisterskie kończyłam na kierunku nauczanie początkowe i nie mam przygotowania do pracy w przedszkolu. Czy dyrektor ma prawo przesunąć mnie do pracy w zerówce?

ODPOWIEDŹ
Generalnie takie przesunięcie jest możliwe. Musi ono jednak nastąpić formalnie jako zmiana stanowiska pracy. A zmiana stanowiska w ramach tej samej szkoły uzależniona jest od rodzaju stosunku pracy, jaki wiąże nauczyciela ze szkołą. Jeżeli jest to zatrudnienie na podstawie mianowania, wówczas przeniesienie na inne stanowisko odbywa się w drodze art. 18 KN. Zgodnie z nim nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. W zakresie określenia stanowiska należy je interpretować zgodnie z treścią art. 42 KN (wyrok SN z dnia 5 lutego 2002 r. I PKN 849/00). Przepis ten dotyczy tygodniowego wymiaru zajęć, który odnosi do poszczególnych stanowisk pracy. W przepisie tym wyróżnia się stanowiska nauczycielskie w różnych typach (rodzajach) szkół. Przeniesienie z jednej do drugiej z kategorii stanowisk wymienionych w tym przepisie jest przeniesieniem na inne stanowisko w rozumieniu art. 18 ust. 1 KN.

Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie w ramach tej samej szkoły bez zmiany stanowiska, może nastąpić bez zgody nauczyciela. W omawianej sprawie przeniesienie dotyczyłoby jednak różnych stanowisk, ponieważ stanowisko nauczyciela szkoły podstawowej i stanowisko nauczyciela oddziału przedszkolnego zostały od siebie oddzielone (art. 42 ust. 3 lp. 3 KN i art. 42 ust. 3 lp. 2 KN). W związku z tym bez zgody nauczyciela takie przeniesienie jest niemożliwe.

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, podstawą zmiany stanowiska może być art. 42 k.p., a więc instytucja wypowiedzenia zmieniającego. W takiej sytuacji brak zgody nauczyciela musiałby doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy. Niezależnie od powyższego w obu tych sytuacjach (zarówno zatrudnienia na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę) można zastosować przeniesienie na podstawie porozumienia stron.

Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. DzU z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.).- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz