Zmiana nazwiska a formalności związane z awansem zawodowym
Odpowiada
25.08.2016
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Nauczyciel kontraktowy złożył wszystkie dokumenty niezbędne do awansu zawodowego. W czasie posiedzenia komisji jeden z członków zwrócił uwagę na to, że dyplom ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów podyplomowych i inne dokumenty potwierdzające ukończenie kursów były wystawione na różne nazwiska. Wnioskodawca dołączył do dokumentacji wyciąg aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego, w którym przedstawiono w sposób chronologiczny zmiany dotyczące nazwiska. Czy to powinno wystarczyć ww. komisji? Jaki dokument prawny reguluje tego typu sytuację? Bardzo proszę o komentarz w tej sprawie.

ODPOWIEDŹ

Dokumentacja, jaką powinien złożyć nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, została określona w § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU 2013, poz. 393). Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego obejmuje:

– poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

– zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, również o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Zgodnie z przepisem art. 76 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU 2016, poz. 23) dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Zgodnie z art. 88 ust. 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. DzU 2014, poz. 1741 ze zm.) akt małżeństwa zawiera:

– nazwiska i imiona osób, które zawarły małżeństwo, nazwiska rodowe, stan cywilny oraz daty i miejsca urodzenia,

– miejsce i datę zawarcia małżeństwa,

– nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców osób, które zawarły małżeństwa,

– nazwiska i imiona świadków,

– nazwiska małżonków, które będą oni nosili po zawarciu małżeństwa,

– nazwisko, jakie będą nosiły dzieci zrodzone z małżeństwa,

– informację o złożeniu zgodnych oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

– nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynnościach.

Z powyższego wynika, że akt małżeństwa zawiera informację o zmianie nazwiska osoby zawierającej małżeństwo.

Mając na uwadze powyższe, w mojej opinii nie ma podstaw, aby zakwestionować przedstawioną dokumentację. Uważam również, że w opisanej sytuacji jako potwierdzenie zmiany nazwiska wystarczająca byłaby kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

dr Adam Balicki – prawnik, specjalista prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz