Zespoły nauczycielskie
Odpowiada
30.06.2011

PYTANIE

Proszę o podanie przepisów dotyczących powoływania i funkcjonowania zespołów nauczycielskich powoływanych do poszczególnych zadań.


Czy poza zapisem w rozporządzeniu o ramowych statutach obowiązują jeszcze jakieś przepisy? Czy zespół musi być powołany na radzie pedagogicznej, funkcjonować w oparciu o plan pracy, protokołować zebrania?

ODPOWIEDŹ

Podstawą prawną dla funkcjonowania zespołów zadaniowych w szkole jest Rozporządzenie z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.). Ten akt prawny w części dotyczących ramowych statutów poszczególnych typów szkół stanowi, że zadania zespołów nauczycielskich określa statut szkoły. Dalej rozporządzenie stanowi, że:

1) nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

2) dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe;

3) pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

Z powyższego wynika, że nie jest dopuszczalne określenie zadań zespołu zadaniowego w innym akcie prawnym niż statut szkoły. W mojej ocenie wskazane jest, aby w statucie szkoły poza określeniem zadań zespołów nauczycielskich były określone również ogólne zasady (przesądzające obowiązek m.in. protokołowania posiedzeń) i zakres działania tych zespołów, przy pozostawieniu pewnej autonomii samym zespołom (tak, żeby nie tworzyć fikcyjnych czy też „martwych” zapisów), które mogłyby same szczegółowo doprecyzowywać takie kwestie, jak sposób realizacji zadań czy harmonogram prac. Podkreślić należy, że art. 60 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) określa tylko podstawowy zakres spraw, które powinien regulować statut szkoły, nie tworząc w pozostałym zakresie żadnych ograniczeń. Samo utworzenie zespołu nauczycielskiego leży w gestii dyrektora szkoły, który poprzez wydanie np. zarządzenia w formie odrębnego dokumentu lub adnotacji na piśmie może także zobowiązać przewodniczącego zespołu do przedstawienia wyników działalności zespołu na posiedzeniu rady pedagogicznej w określonym terminie – naturalnie, jeśli tej sprawy nie reguluje już statut.

Reasumując, określenie zasad i sposobu funkcjonowania nauczycielskich zespołów zadaniowych powinno mieć miejsce zasadniczo w statutach szkół, których zapisy powinny być zgodne z aktem prawnym wyższego rzędu, czyli Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (nie ma innych przepisów powszechnie obowiązujących, które regulowałyby omawianą kwestię). Z kolei ostateczna treść zarządzenia dyrektora szkoły tworzącego zespół oraz zakres autonomii nauczycielskich zespołów zadaniowych, w tym uprawnień przewodniczącego zespołu zależy od obowiązujących w tym zakresie zapisów statutowych.

Tomasz Lewicki – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, pracownik oświaty w samorządzie terytorialnym, nauczyciel przedmiotów prawniczych w zaocznej szkole policealnej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz