Założenie przedszkola
Odpowiada
20.07.2014
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Jestem nauczycielem kontraktowym z trzyletnim stażem pracy. Zamierzam założyć niepubliczne przedszkole i chcę zostać jego właścicielem i dyrektorem. Jakie warunki odnośnie lokalu i zarządzania przedszkolem muszę spełnić?

ODPOWIEDŹ

Przedszkole niepubliczne może być prowadzone przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o. i uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonego przez właściwą gminę.

Zgodnie z zapisem art. 82 ust. 2 u.s.o. zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby – w przypadku osoby fizycznej – dowód osobisty;

2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;

3) wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola oraz informację o warunkach lokalowych (najlepiej, aby była to przedwstępna umowa najmu) zapewniających:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- realizację innych zadań statutowych,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, a zatem do wniosku należy dołączyć: dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami wraz z opinią Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sposobie użytkowania oraz opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w placówce, opinię Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Brak któregokolwiek ze wskazanych dokumentów lub nieterminowe ich złożenie może być przyczyną odmowy wpisu do ewidencji;

4) statut przedszkola;

5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu – niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora w placówce niepublicznej są kwalifikacje pedagogiczne upoważniające do sprawowania nadzoru pedagogicznego w myśl przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego – w przeciwnym razie założyciel musi powierzyć sprawowanie nadzoru pedagogicznego innej osobie posiadającej odpowiednie kompetencje; przepisy art. 36–38 u.s.o. i przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (DzU z 2009 r. nr 184, poz. 1436) dotyczą wyłącznie dyrektorów publicznych szkół i placówek, nie stosuje się ich wobec dyrektorów przedszkoli niepublicznych; pomocniczo można się nim posiłkować, ale nie jest to obowiązek; przy wyborze osoby na stanowisko dyrektora w przedszkolu niepublicznym można posiłkować się § 7 i 9 rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 r. w całość lub przynajmniej w części. Przepisy te określają wymagania kwalifikacyjne oraz pedagogiczny staż pracy; w tym kontekście szczegółowe kwalifikacje w odniesieniu do poszczególnych typów szkół opisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU z 2009 r. nr 50, poz. 400 z późn. zm.); jednak, o tym kto będzie pełnił nadzór pedagogiczny w przedszkolu niepublicznym, ostatecznie decyduje osoba prowadząca, uwzględniając zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego przewidziane w statucie przedszkola;

6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 u.s.o. w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień przedszkola publicznego z dniem rozpoczęcia działalności;

7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Organ gminy dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia. Postępowanie jest zwolnione z opłaty skarbowej. Osoba prowadząca przedszkole jest również zobowiązana do zgłaszania organowi gminy w ciągu 14 dni informacji o zmianach powstałych po wpisie do ewidencji.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz