Wypowiedzenie umowy o pracę
Odpowiada
08.01.2010

PYTANIE

Czy nauczycielce, która przebywa na urlopie zdrowotnym do 25.06.2010 r. można wypowiedzieć umowę o pracę 31.05.2010 r. z dniem 31.08.2010?


ODPOWIEDŹ

Przepisy Karty Nauczyciela nie dają jednoznacznej odpowiedzi, co do możliwości rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia. W takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy, które stosuje się w sytuacjach nieuregulowanych przepisami Karty Nauczyciela. Zgodnie z generalną zasadą pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika (w tym urlopu dla poratowania zdrowia), a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Tej zasady nie stosujemy w wypadku całkowitej likwidacji pracodawcy.

Zatem w okresie urlopu dla poratowania nie jest możliwe złożenie wypowiedzenia przez pracodawcę. Potwierdzeniem tego stanowiska jest pogląd, jaki Sąd Najwyższy wyraził w wyroku z dnia 19 września 1996 r. (sygn. akt I PRN 70/96), mówiąc o możliwości rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia jedynie w tak wyjątkowej sytuacji jak całkowita likwidacja szkoły. Wskazując ponadto, że wprawdzie przepisy KN nie stanowią expressis verbis, że w okresie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia chroniona jest trwałość stosunku pracy urlopowanego nauczyciela, ale wynika to pośrednio z samej konstrukcji takiego urlopu, zapewniającego zainteresowanemu zachowanie prawa do wynagrodzenia, będącego elementem treści stosunku pracy. Za pełną ochroną trwałości stosunku pracy przemawia wreszcie cel urlopu dla poratowania zdrowia. Jest nim bowiem przeprowadzenie zaleconego leczenia, którego skuteczność wymaga wykluczenia groźby utraty w tym czasie miejsca pracy, zapewniającego nauczycielowi i jego rodzinie środki utrzymania, ale także możliwość realizowania zawodowych ambicji.

Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na inne stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt I PZP 4/06). Sąd stwierdził, że zakaz rozwiązywania stosunku pracy podczas urlopu pracownika nie ma zastosowania do wypowiadania umów nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę (np. na podstawie mianowania). Stanowiąc, że w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust.1 pkt 2 Karty Nauczyciela nie stosuje się art. 41 kodeksu pracy.

W wypadku ewentualnego sporu to sąd będzie organem właściwym do oceny, czy wypowiedzenie stosunku pracy w okresie urlopu dla poratowania zdrowia jest możliwe. Wyroki Sądu Najwyższego w tym zakresie mogą być jedynie wskazówką przy podejmowaniu decyzji. Nie mają one waloru prawa powszechnie obowiązującego, zapadają w określonej sprawie, na podstawie konkretnego stanu faktycznego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn, zm.) ;

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz