Wypadek ucznia w szkole
Odpowiada
03.09.2009PYTANIEJakie działania trzeba podjąć, jeśli w szkole ulegnie wypadkowi uczeń? Jakie obowiązki w związku z tym spoczywają na dyrektorze szkoły?
ODPOWIEDŹWypadki w szkole niestety zdarzają się dość często, dlatego bardzo ważna jest znajomość procedur postępowania powypadkowego i przepisów regulujących te kwestie.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole należy przede wszystkim do dyrektora szkoły. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele: w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcje, w czasie przerw między lekcjami – nauczyciel dyżurujący, w czasie zajęć zorganizowanych poza szkołą – nauczyciel i ustalony opiekun. Szkoła odpowiada więc za uczniów od momentu ich przyjścia do momentu ich wyjścia ze szkoły, jak również w czasie zajęć organizowanych poza szkołą.Wypadek ucznia to zdarzenie nagłe, które nastąpiło w trakcie pozostawania pod opieką szkoły, wywołane przyczyną zewnętrzną, a skutkujące urazem lub śmiercią.


W razie zaistnienia wypadku ucznia w trakcie obowiązkowych lub nadobowiązkowych zajęć na terenie szkoły, wyjścia lub wycieczki szkolnej poza teren szkoły należy:

  1. zapewnić poszkodowanemu opiekę przez sprowadzenie fachowej pomocy medycznej, a w miarę możliwości udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy (np. przez pracownika szkoły, który jest świadkiem wypadku);
  2. zabezpieczyć miejsce wypadku, wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych (zadanie nauczyciela, dyrektora szkoły);
  3. zawiadomić rodziców lub opiekunów prawnych ucznia (zadanie nauczyciela lub dyrektora szkoły);
  4. zawiadomić dyrektora szkoły (zadanie pracownika, który był świadkiem wypadku lub otrzymał wiadomość o wypadku);
  5. zawiadomić pracownika bhp, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę i radę rodziców (zadanie dyrektora szkoły);
  6. zawiadomić niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty (zadanie dyrektora szkoły − dotyczy wypadku śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego);
  7. zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego (zadanie dyrektora szkoły − gdy doszło do wypadku w wyniku zatrucia).

Dyrektor szkoły wszczyna postępowanie powypadkowe celem określenia okoliczności i przyczyn wypadku, powołując (zarządzeniem) zespół powypadkowy w składzie:

  1. pracownik służby bhp jako przewodniczący;
  2. społeczny inspektor pracy lub pracownik wyznaczony przez dyrektora.

W pracach zespołu ma prawo uczestniczyć:


· przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;


· przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego;


· przedstawiciel rady rodziców;


· inny pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp;


· dyrektor szkoły.


Z prac komisji sporządza się
protokół powypadkowy (w 3 egzemplarzach dla poszkodowanego, dyrektora i organu prowadzącego – na jego wniosek) nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku. Wzór protokołu zawarty jest w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. Protokół podpisują członkowie zespołu i dyrektor szkoły, zapoznając poszkodowanego (rodziców lub prawnych opiekunów) z jego treścią jeszcze przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowani (rodzice lub prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia zastrzeżeń w ciągu 7 dni od zapoznania się z treścią protokołu. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę. Jeżeli nie wniesiono zastrzeżeń, to następuje zatwierdzenie protokołu i postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone.


Wypadek należy wpisać do rejestru wypadków uczniów (wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 ww. rozporządzenia), a wnioski zespołu powypadkowego, który badał okoliczności wypadku, przesłuchiwał poszkodowanego i świadków zdarzenia, zasięgał opinii lekarza i sporządził protokół – przedstawić i omówić na posiedzeniu rady pedagogicznej.


Podstawa prawna:


1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU z 2004 r. nr 256, poz.2572 ze zm.).


2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2007 r. nr 35, poz. 222).


3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69).

  1. Statut szkoły i zarządzenia dyrektora.


Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz