Wynagrodzenie dla nauczyciela w czasie wycieczki szkolnej
Odpowiada
23.10.2009PYTANIE


Jakie powinno być wynagrodzenie nauczyciela, który jest opiekunem dzieci podczas tygodniowej wycieczki szkolnej? Czy istnieje może dodatkowe wynagrodzenie lub inne przywileje?
ODPOWIEDŹPodstawą prawną organizacji wycieczek szkolnych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (DzU nr 135, poz. 1516).
§ 4 tego rozporządzenia zawiera zapisy dotyczące form wyjazdów szkolnych:


Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

  1. wycieczki przedmiotowe − inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
  2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych − zwane dalej wycieczkami,
  3. imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
  4. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
  5. imprezy wyjazdowe − związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne − zwane dalej „imprezami”.”


§ 16 rozporządzenia wskazuje, że działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki,w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:


– z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,


– ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,


– ze środków wypracowanych przez uczniów,


– ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.Nie ma natomiast podstaw prawnych dodatkowego wynagrodzenia nauczyciela z racji pełnienia obowiązków opiekuna wycieczki szkolnej. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nie zawiera bowiem oddzielnych rozwiązań dotyczących czasu pracy nauczyciela realizującego zadania szkoły


w formach innych niż realizowane w warunkach szkolnych (np. w trakcie zielonych szkół, wycieczek lub innych imprez wyjazdowych), stosuje się do nich ogólne przepisy dotyczące norm pracy nauczyciela, to jest:


„Art. 42.1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.


2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:


1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;


2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;


3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.


Art. 42c. 1. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.”


Z przepisów tych wynika, iż czas pracy nauczyciela nie ogranicza się wyłącznie do realizacji obowiązkowych godzin pensum, ale obejmuje 40-godzinny tygodniowy wymiar zajęć, w tym poza godzinami obowiązkowymi każdy
nauczyciel zobowiązany jest do realizacji zadań statutowych szkoły. Wyjazd uczniów na wycieczkę szkolną jest zadaniem statutowym.Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz