Wykrywanie obecności narkotyków lub alkoholu w organizmie ucznia
Odpowiada
23.09.2009PYTANIECzy można przebadać ucznia w celu sprawdzenie, czy jest on pod wpływem narkotyków lub alkoholu? Zwłaszcza w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że spożywał którąś w wymienionych używek.
ODPOWIEDŹDecydują o tym przepisy prawa zewnętrznego (patrz podstawa prawna) jak i prawo wewnątrzszkolne – statut.


Według mojej opinii
możliwe jest przebadanie ucznia obecność celu sprawdzenie czy jest on pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
Dokonać tego może wezwany przez szkołę lekarz oraz policja. W niektórych szkołach obowiązują również zapisy w statucie zezwalające na badanie uczniów alkomatem. Takie rozwiązania (być może dyskusyjne) są zgodne z prawem. Alkomat stosowany jest wówczas jako środek prewencyjny.


UzasadnienieW przypadku uzyskania informacji, że uczeń prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, np. narkotyków warto uwiarygodnić informację, tzn. zbadać tło sprawy. W tym celu należy:


· o swoich przypuszczeniach powiadomić wychowawcę klasy,


· odizolować ucznia od reszty uczniów, ale nie pozostawiać go samego (pielęgniarka lub osoba przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy),


· powiadomić lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia lub w celu udzielenia pomocy medycznej,


· niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora szkoły i rodziców ,


· zobowiązać rodziców do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły,


· jeżeli rodzice odmówią przyjścia i odebrania dziecka ze szkoły, lekarz po ustaleniu stanu zdrowia w porozumieniu z dyrektorem szkoły decyduje albo o przewiezieniu dziecka do placówki służby zdrowia, albo o pozostaniu ucznia w szkole (gdyby informacja nie potwierdziła się) bądź o przekazaniu go do dyspozycji policji.


W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji, kiedy zagrożone jest zdrowie lub życie ucznia, instytucją uprawnioną do działań jest policja.


Aby stwierdzić stan nietrzeźwości ucznia, policja może przewieźć ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas maksymalnie do 24 godzin (przy stężeniu alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila). O tym fakcie powiadamia rodziców i sąd rodzinny – gdy uczeń nie ukończył 18 lat.


Pamiętaj!Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia stanowi wykroczenie z art. 43 (1) ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dlatego w takich przypadkach należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.


Podstawa prawna


1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (DzU z 2002 r. nr 11, poz. 109 z późn. zm.).


2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.).


3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DzU z 2005 r. nr 179, poz. 1485 z późn. zm.).


4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 2007 r. nr 43, poz. 277 ze zm.).


5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (DzU z 2003 r. nr 26, poz. 226).Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz