Wychowawstwo w dwóch klasach
Odpowiada
22.08.2011
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Od 1 września dostałam wychowawstwo w dwóch klasach. Są to klasy 1 i 3 szkoły podstawowej. Nie są to klasy łączone. Czy w związku z tym przysługuje mi dodatek za drugie wychowawstwo?

ODPOWIEDŹ

Prawo oświatowe nie zakazuje jednemu nauczycielowi bycia wychowawcą dwóch klas.

Regulacja prawna dotycząca zasad powierzania w systemie oświaty funkcji wychowawcy oddziału została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.), który określa, że dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje w związku z powierzeniem funkcji wychowawcy klasy – zgodnie z treścią § 5 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU z 2005 r. nr 22, poz. 181, z późn. zm.). Określenie „wychowawca klasy” dotyczy nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2008 r. (I PZP 3/08, OSNP 2009/1-2/1). Ponieważ w systemie prawa oświatowego poza rozporządzeniem płacowym nie występuje pojęcie „klasy”, należy uznać, że terminy „klasa”, „oddział”, „grupa”, ustawodawca traktuje jako synonimy – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2007 r. (I OSK 1366/07). Uprawnienie do dodatku funkcyjnego wynika z faktu pełnienia każdej z funkcji. Przepisy nie zawierają regulacji ograniczających prawo do dodatku funkcyjnego w przypadku zbiegu uprawnień z kilku tytułów. Powierzenie wychowawstwa każdego z oddziałów będzie skutkowało nabyciem prawa do dwóch dodatków funkcyjnych.

Wysokość i warunki przyznawania dodatku funkcyjnego, zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela ustala organ prowadzący (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa) w regulaminie wynagradzania. W tym dokumencie należy szukać ewentualnych uregulowań szczególnych w sytuacji sprawowania wychowawstwa w dwóch oddziałach.

 

Uwaga! W upoważnieniu dla organu prowadzącego nie mieści się prawo do określania, kiedy dodatek funkcyjny jako składnik wynagrodzenia nie przysługuje.

 

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz