Warunki zdrowotne nauczycieli
Odpowiada
24.06.2009PYTANIEW Karcie Nauczyciela w punkcie, który wyjaśnia, kto może zostać nauczycielem, pojawia się informacja „spełnia warunki zdrowotne”. Chciałabym wiedzieć, jakie są te warunki?


Trzy lata temu stwierdzono u mnie epilepsję. Przyjmuję leki, jestem pod stałą opieką lekarza i od dwóch lat nie mam ataków. Czy ta choroba dyskwalifikuje mnie jako nauczyciela? Mój kolega z pracy próbuje wykorzystać moją chorobę i pisze pisma do kuratorium, aby mnie zwolnić z pracy. Czy mogę się jakoś bronić?
ODPOWIEDŹKwestię zwolnienia z pracy nauczyciela mianowanego reguluje art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674), który stwierdza, iż
stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:


1) na wniosek nauczyciela;


2) w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza rok;


3) w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;


4) w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia; jeżeli z ukończeniem 65 lat życia nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia;


5) w razie uzyskania negatywnej oceny pracy.


Art. 26 ust. 1 określa natomiast, że
stosunek pracy z nauczycielem wygasa z mocy prawa w przypadku:


1) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą zwolnienia z pracy,


2) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu,


3) skazania za przestępstwo umyślne,


4) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności,


5) stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów.


Powyższe wyczerpuje możliwości zwolnienia nauczyciela z pracy. Karta Nauczyciela, która jest w tym przypadku wykładnią, nie wyszczególnia rodzajów chorób, które są dyskwalifikującymi do wykonywania zawodu nauczyciela.
O stwierdzeniu zdolności do pracy decyduje wyłącznie lekarz i to on określa, czy osoba chorująca na epilepsję jest zdolna czy nie do pełnienia swoich obowiązków służbowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 i 3.


Pisma do kuratorium nie mają zatem żadnego znaczenia, jeśli osoba chorująca posiada zaświadczenie o zdolności do pracy wydane przez lekarza.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz