Urlop uzupełniający
Odpowiada
20.02.2008PYTANIEIle dni i do kiedy powinien trwać urlop uzupełniający w związku z niewykorzystaniem urlopu podczas ferii letnich. Czy do urlopu powinno się wliczać niedziele czy tylko dni robocze?
ODPOWIEDŹNauczyciel zatrudniony w szkole funkcjonującej w systemie feryjnym powinien co do zasady wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy podczas trwania ferii zimowych i letnich oraz w wymiarze odpowiadającym okresowi tych ferii (art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, dalej: KN, tekst jednolity DzU 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.).


Jednak zgodnie z dyspozycją art. 66 ust. 1 KN w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu
niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
urlopu macierzyńskiego,
odbywania ćwiczeń wojskowych albo
krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.


Warto zaznaczyć, że urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów (art. 66 ust. 1
in
fine).


Prawo do urlopu uzupełniającego przysługuje wyłącznie, jeżeli nauczyciel nie wykorzystał w okresie ferii
zimowych i letnich łącznie 8 tygodni urlopu wypoczynkowego ze wskazanych wyżej powodów. Jeżeli zatem wykorzystał 8 tygodni urlopu wypoczynkowego, a następnie na przykład zachorował, to nie nabędzie już w danym roku prawa do urlopu uzupełniającego.


Skoro warunkiem nabycia uprawnień do urlopu uzupełniającego jest niewykorzystanie w czasie ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, to ustalenie prawa to urlopu uzupełniającego może nastąpić dopiero po zakończeniu ferii zimowych i letnich. Dokładny termin urlopu uzupełniającego ustala dyrektor szkoły, przy czym nie ma przeszkód formalnych, aby takiego urlopu udzielić nauczycielowi na przykład od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.


Wymiar urlopu uzupełniającego zależy od okresu urlopu wypoczynkowego wykorzystanego podczas ferii szkolnych (zimowych i letnich). Najpierw należy ustalić, czy nauczyciel wykorzystał 8 tygodni urlopu wypoczynkowego podczas ferii szkolnych. Jeżeli okaże się, że nie, to wówczas należy obliczyć różnicę pomiędzy 8 tygodniami a wykorzystanym w trakcie ferii szkolnych okresem urlopu wypoczynkowego.Przykład


Nauczyciel X wykorzystał w okresie ferii zimowych i letnich 7 tygodni urlopu wypoczynkowego. 8 tygodni to 56 dni, a 7 tygodni to 49 dni. Należy zatem od 56 odjąć 49, co daje 7 dni kalendarzowych. Zatem nauczycielowi X przysługuje 7 dni kalendarzowych urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego.


Należy pamiętać, że wymiar urlopu uzupełniającego nie może doprowadzić do przekroczenia granicy 8 tygodni,
wliczając w to dni wolne od pracy, niedziele i święta.


Łukasz Niedziela


aplikant adwokacki


– Kancelaria Radców Prawnych Adamczyk i Spółka


www.kancelaria-adamczyk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz