Urlop okolicznościowy
Odpowiada
18.01.2011

PYTANIE

Jak wyliczyć nauczycielowi wynagrodzenie za dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka, z którego korzystał w listopadzie 2010 roku.


Nauczyciel zatrudniony jest na pełen etat i ma w tygodniu siedem godzin ponadwymiarowych.

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie za okres urlopu okolicznościowego oblicza się na podstawie tych samych przepisów, jak wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego, czyli: Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU z 1996 r. nr 62, poz. 289 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU z 1997 r. nr 2, poz. 14 z późn. zm.). Zgodnie z przywołanymi aktami prawnymi przeciętne składniki wynagrodzenia wchodzące w skład wynagrodzenia obliczane są z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie od pracy lub okres jej niewykonywania. Dotyczy to również zmiennych składników wynagrodzenia.

Zgodnie z § 6 wskazanego wcześniej rozporządzenia z 8 stycznia 1997 roku do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop okolicznościowy nie wlicza się:

- jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania lub za określone osiągnięcia,

- wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezwinionego przez pracownika przestoju,

- gratyfikacji jubileuszowych,

- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

- ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

- dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

- kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub nadwyżki bilansowej,

- odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

- wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Mając na uwadze powyższe, obliczając wspomnianą kwotę wynagrodzenia za urlop okolicznościowy dla nauczyciela, należy wziąć pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia z wyłączeniem wskazanych wcześniej elementów z miesiąca, w którym korzystał on z urlopu okolicznościowego. Stawkę godzinową za dni, w których korzystał on ze wspomnianego urlopu, należy pomnożyć przez liczbę godzin wyznaczonych do przepracowania pracownikowi w dniu, w którym korzystał z urlopu okolicznościowego. Pewne rozbieżności dotyczą wliczania do wynagrodzenia za dni, w których nauczyciel korzystał z urlopu okolicznościowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Wydaje się, że w tym zakresie decydujące jest stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z którym wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe należy się tylko w przypadku ich faktycznego odbycia. W związku z tym przy obliczaniu wynagrodzenia za okres korzystania z urlopu okolicznościowego również wspomniane godziny nie powinny być wliczane.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz