Urlop dla poratowania zdrowia
Odpowiada
03.11.2008PYTANIECzy z zapisów ustawy Karta Nauczyciela wynika wprost, że warunkiem ubiegania się przez nauczyciela o pierwszy urlop dla poratowania zdrowia jest przepracowanie 7 lat w pełnym wymiarze godzin i zatrudnienie w tym okresie czasu na czas nieokreślony? Czy też jest inaczej: 7 lat stażu pracy w zawodzie nauczyciela w ogóle, a bezpośrednio przed przejściem na urlop zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin i na czas nieokreślony?
ODPOWIEDŹArt. 73, pkt. 1 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674) brzmi: „Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku (…)”


Niestety nie ma orzeczenia Sądu Najwyższego, które stwierdzałoby wprost, jak należy interpretować ten artykuł. Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu, należy uznać, iż nie ulega wątpliwości, że wymóg pracy przez nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony
dotyczy momentu, w którym dyrektor szkoły udziela urlop dla poratowania zdrowia. Kolejnym wymogiem, który musi spełnić nauczyciel, aby dyrektor udzielił mu urlopu dla poratowania zdrowia, jest cel, dla którego ma być udzielony urlop, a zatem urlop powinien być udzielony w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia.


Najwięcej kontrowersji przy udzieleniu przez dyrektora nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wzbudza wymóg przepracowania 7 lat w szkole przed udzieleniem pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia. Przepis stwierdzenia jedynie, że nauczyciel powinien przepracować w szkole 7 lat i nie stawia dodatkowych wymagań.


Pomiędzy przesłankami o zatrudnieniu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony i o zatrudnieniu przez 7 lat zachodzi koniunkcja. To oznacza, że
muszą one być spełnione jednocześnie w chwili udzielania urlopu, zaś nie oznacza, że wymagany okres zatrudnienia powinien być zatrudnieniem w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony przez cały siedmioletni okres zatrudnienia.


Należy uznać, że gdyby ustawodawca chciał ustanowić dodatkową przesłankę udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w postaci wymogu zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony przez okres 7 lat, określiłby to wprost w przepisie.


Zatem, analizując treść art. 73 Katy Nauczyciela, należy dojść do wniosku, iż
nie jest wymogiem do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia przepracowanie przez nauczyciela 7 lat w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.Agata Pijanowska
– aplikant adwokacki

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz