Uprawnienie do nauczania przedmiotu
Odpowiada
29.01.2010

PYTANIE

Zakończyłem staż na nauczyciela mianowanego. Uczę przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.


Jestem magistrem zarządzania i marketingu. Na studiach miałem dużo godzin ekonomii, dyrektor dokonał zbliżenia mojego kierunku studiów z przedmiotem, którego miałem nauczać. Ukończyłem też różne formy doskonalenia z przedsiębiorczości, m.in. 3-letni kurs. Teraz, kiedy chciałem złożyć dokumenty do wydziału oświaty w celu uzyskania awansu na nauczyciela mianowanego, zakwestionowano mi, że nie ma na moim dyplomie słowa „przedsiębiorczość”. Dlaczego pani w wydziale oświaty odbierająca moje dokumenty zakwestionowała moje uprawnienia? Chciałbym też wiedzieć, czy je mam, czy też nie. Co mogę zrobić? Czy pracownik wydziału oświaty ma rację?

ODPOWIEDŹ

Rzeczywiście w obecnym stanie prawnym nie przewiduje się już dokonywania zbliżeń kwalifikacji. Jeżeli dyrektor szkoły uznał ukończony przez nauczyciela kierunek studiów (zarządzanie i marketing) za zbliżony do nauczanego przedmiotu (podstaw przedsiębiorczości) na podstawie rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji, obowiązującego do dnia 31 sierpnia 2009 r., i ten nauczyciel w dniu 1 września 2009 r. będzie pozostawał w zatrudnieniu, to zachowuje nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, również na podstawie nowego rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli (§ 28). Oznacza to, że ma Pan kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej.

W opisanej sytuacji, w mojej ocenie, należy poczekać do momentu wydania decyzji administracyjnej przez organ prowadzący. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, oraz w przypadku nauczyciela kontraktowego − zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela któregokolwiek z tych warunków organ prowadzący odmawia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W uzasadnieniu decyzji administracyjnej powinien wskazać, którego z warunków nie spełnił zainteresowany nauczyciel.

Jeżeli złożył Pan wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października 2009 roku, organ prowadzący powinien wydać decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku. Po otrzymaniu decyzji będzie Pan wiedział, czy rzeczywiście organ prowadzący kwestionuje Panu kwalifikacje, czy była to subiektywna ocena pracownika samorządowego. Oczywiście, jeżeli jednak zostanie Panu zarzucone niespełnienie wymagań kwalifikacyjnych, będzie Pan mógł wnieść odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie określonym w decyzji. Wtedy można powołać się na przepis § 28 rozporządzenia na okoliczność zachowania nabytych kwalifikacji.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU z 2009r. nr 50, poz. 400) § 28.

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), art. 9b.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz