Udostępnianie protokołu z posiedzenia RP
Odpowiada
24.02.2014
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Jestem dyrektorem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego, w którym dzieci i młodzież ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizują obowiązek szkolny bądź nauki. Rodzice jednego z uczniów wystąpili do mnie z wnioskiem o udostępnienie im do wglądu oraz sporządzenie kserokopii protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej z 2011 roku w części dotyczącej ich syna.

Był wówczas skreślony z listy wychowanków, później przywrócono go na tę listę i sprawa jest już dawno zamknięta. Czy jest w ogóle możliwe jakiekolwiek udostępnianie ww. protokołu i jeśli tak, to w jaki sposób i w jakiej formie? Czy w tej sytuacji jest to zasadne? Rodzice powołują się na ustawę o dostępności do informacji publicznej. Jednak nie znalazłam w niej przepisów o dostępie do wspomnianego ani podobnych protokołów.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

Jednak zgodnie z opinią rzecznika praw obywatelskich tajemnica rady pedagogicznej nie ma charakteru bezwzględnego. Nie można powoływać się na ochronę dóbr osobistych, gdy osoba wnioskująca domaga się informacji wyłącznie jej dotyczących. Podobnie na ochronę dóbr osobistych nauczycieli lub innych pracowników szkoły dyrektor szkoły może się powoływać wyłącznie w razie żądania udostępnienia dokumentów dotyczących sytuacji osobistej nauczyciela, np. protokołów rady pedagogicznej w części dotyczącej sytuacji zdrowotnej lub życia prywatnego nauczycieli. W szkołach funkcjonuje też teza, że informacje, które szkoła posiada, nie stanowią informacji publicznej. Orzeczenia sądów administracyjnych nie pozostawiają tu jednak wątpliwości, że tak nie jest.

Wobec powyższego, jeśli rodzice ucznia wnioskują o udostępnienie części protokołu rady pedagogicznej dotyczącej tego właśnie ucznia, to dyrektor nie ma podstaw do posługiwania się przepisami o tajemnicy rady pedagogicznej i powinien taki protokół udostępnić. Zwłaszcza w zakresie dotyczącym wniosku, a więc ucznia, o którym była mowa na owej radzie pedagogicznej.

 

Marta Handzlik prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz