Tryb zawarcia umowy o pracę na czas określony
Odpowiada
03.09.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem mianowanym, w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Do dnia 31.08.2015 byłam zatrudniona na cały etat (tzn. 12/18 – zajęcia z wychowania fizycznego w jednej szkole + 10/30 jako nauczyciel bibliotekarz w drugiej szkole – uzupełnienie do pełnego etatu). W związku z połączeniem tych dwóch placówek w Zespół Szkół otrzymałam na rok szkolny 2015/2016 umowę na czas nieokreślony, z ograniczeniem etatu do 9/18. Dodatkowo dyrektor proponuje mi aneks do umowy z zatrudnieniem na 10/30 jako nauczyciel bibliotekarz, z tym że będzie on wystawiony na czas określony do końca roku szkolnego 2015/2016. Czy dyrektor postępuje zgodnie z prawem, skoro do tej pory obowiązywała mnie umowa na czas nieokreślony?

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

  • posiada on obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
  • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska,
  • istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Jednakże zgodnie z przepisem art. 10 ust. 7 przywołanej ustawy w wypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub konieczności zastępstwa nieobecnego nauczyciela, również w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym można zawrzeć stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli została spełniona jedna ze wskazanych wyżej przesłanek z art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, to zawarcie umowy o pracę na czas określony będzie zgodne z prawem.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz