Trudne warunki pracy
Odpowiada
27.11.2009

PYTANIE

Przy naszej szkole od 6 lat istnieją oddziały OHP, w których uczą nasi nauczyciele.


Od 2005 r. otrzymali oni dodatek za trudne warunki pracy w oddziałach przysposabiających do pracy. Wysokość dodatku została ustalona przez radę miejską. Od tego roku szkolnego oddziały OHP nie są naszymi klasami, lecz są odrębną jednostką organizacyjną (gimnazjum dla dorosłych) i władze cofnęły dodatek, mimo że nasi nauczyciele nadal w nich uczą (nie wszystkich przedmiotów), bo inaczej nie mieliby całego etatu. Praca w tych klasach jest rzeczywiście trudna, gdyż są to młodzi ludzie przeważnie z rodzin dysfunkcyjnych, domów dziecka itp. Czy odebranie dodatku jest zgodne z prawem? Zapisów mówiących o pracy w gimnazjum dla dorosłych tam nie ma, ale czy to nie są nadal oddziały przysposabiające do pracy?


ODPOWIEDŹ

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy (DzU z 2005 r. nr 22, poz. 181, z późn. zm.) w § 1 zawiera przedmiot rozporządzenia, a w punkcie 6 stwierdza, że określa także wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania nauczycielowi dodatku za warunki pracy.

§ 8 wspomnianego rozporządzenia wymienia rodzaje prac w trudnych warunkach prowadzonych przez nauczyciela. Wśród 19 takich prac wymienione są zajęcia dydaktyczne w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy.

Rozporządzenie zatem z jednej strony określa wykaz trudnych warunków pracy, za które przysługuje dodatek dla nauczyciela, a z drugiej wymienia wśród rodzajów pracy zajęcia dydaktyczne w szkołach przysposabiających do pracy.

Nie wymienia natomiast rodzajów szkół, w jakich ten dodatek ma przysługiwać, a to oznacza, że niezależnie od rodzaju szkoły taki dodatek przysługuje nauczycielom w nich uczących. Innymi słowy, zgodnie z rozporządzeniem, nie ma znaczenia, czy przysposobienie do pracy ma miejsce w oddziale OHP przy szkole, czy w gimnazjum dla dorosłych.

Reasumując, cofnięcie dodatku za trudne warunki pracy, w związku z faktem, iż zmieniała się jednostka organizacyjna (z OHP na gimnazjum dla dorosłych) jest sprzeczne z podanym na wstępie rozporządzeniem. Niezależnie bowiem od tego, czy jest to oddział OHP przy szkole, czy gimnazjum dla dorosłych, tak czy inaczej trwa tam praca polegająca na prowadzeniu zajęć przysposabiających do pracy, a za takie zajęcia przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz