Termin zakończenia stażu awansu zawodowego
Odpowiada
13.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem kontraktowym i staż na mianowanie rozpoczęłam w dniu 1.09.2020 r. Od dnia 14.10.2021r. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Od (mniej więcej) 26.04.2022r zamierzam rozpocząć urlop macierzyński a następnie rodzicielski. Czy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego będę musiała rozpocząć staż od nowa ? Czy lipiec i sierpień 2022 wlicza się w ten okres nieobecności ? Licząc wszystkie miesiące (od zwolnienia lekarskiego) wychodzi ok. 1 rok i 6 miesięcy. Obawiam się, że może mi zabraknąć kilka tygodni i cały rok stażu przepadnie. Co najlepiej wtedy zrobić ?

Odpowiedź:

Jeżeli jest ryzyko przekroczenia nieobecności w okresie stażu awansu zawodowego z uwagi na zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, urlop rodzicielski – roku i 6 miesięcy, należy odpowiedni wcześniej złożyć wniosek o rezygnacje z części urlopu rodzicielskiego

Uzasadnienie:

Zasady związane przedłużeniem stażu awansu zawodowego rozstrzyga art. 9d ust. 5, ust. 5a Karty Nauczyciela. Karta Nauczyciela dzieli nieobecności wpływające na termin zakończenia stażu na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą nieobecności w pracy z powodu:

 • pozostawania w stanie nieczynnym,
 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby (zwolnienia lekarskie),
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (np. opieka na dzieckiem, czy opieka nad dzieckiem w zw. z COVID) lub
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem

(art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela)

Wskazane nieobecności przedłużą staż wyłącznie wtedy, gdy trwały nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Gdy jednak nieprzerwana nieobecność przekroczy rok – nauczyciel musi odbyć staż od nowa w pełnym wymiarze.

Karta Nauczyciela nie wskazuje w jaki sposób liczyć terminy w awansie zawodowym, w związku z tym należy odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w zw. z art. 300 Kodeksu pracy). W związku, że nieobecność w czasie trwania stażu ma być nieprzerwana, na termin zakończenia stażu wpłyną nieobecności które trwały nieprzerwanie do dnia, który datą lub nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 112 Kodeksu cywilnego).

Druga grupa nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu dotyczy urlopów związanych z rodzicielstwem. W tym przypadku nieobecność w pracy z powodu korzystania z:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego lub
 • urlopu ojcowskiego

- spowoduje, że staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy łącznie ze wszystkich przyczyn wpływających na termin zakończenia stażu (a więc z obu grup) jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

Na termin zakończenia stażu wpłyną jedynie te nieobecności, które przypadły w planowanym okresie jego realizacji. Nauczyciel musi po powrocie do pracy zrealizować jedynie brakujący okres stażu a nie cały okres nieobecności.

Przedłużenie stażu nauczyciela na kolejny stopień awansu zawodowego zwykle naliczany jest już od 1 czerwca, tj. dnia następującego po dniu, w którym staż miał się zakończyć. Jeżeli jednak nieobecność nauczyciela w pracy trwa także po 31 maja, staż należy przedłużyć od dnia powrotu nauczyciela do pracy.

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego i w związku z powyższymi regulacjami  należy dokonać następujących ustaleń.

Skoro rozpoczęła Pani staż 1 września 2020 r. to powinien zakończyć się 31 maja 2023 r. (po dwóch latach i 9 miesiącach). Jeżeli w tym okresie nauczyciela korzystała z określonych nieobecności które przedłużają staż (zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, rodzicielski) to staż zostanie przedłużony.  Okres urlopu wypoczynkowego podstawowego przypadającego w okresie ferii zimowych i letnich, ale i urlopu uzupełniającego jest okresem stażu, a co za tym idzie nie ma wpływu na wydłużenie stażu.

I tak:

1) zwolnienia lekarskie:

 • 10.2021-25.04.2022 r. – okres ten przedłuża staż

3) urlop macierzyński i rodzicielski:

 • Od 26.04.2022 r. – 52 tygodnie - okres ten przedłuża staż,

4) urlop wypoczynkowy w czasie ferii zimowych i letnich, urlop uzupełniający – nie przedłuża stażu.

 

Jeżeli nieobecność nieprzerwanie trwa dłużej niż rok i 6 miesięcy staż należy powtórzyć. W opisanym przypadku początek nieprzerwanej nieobecności zaczyna się 14 października 2021 r. (zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński i rodzicielki). A zatem okres nieprzerwanej nieobecności przy takim założeniu może wynieść więcej niż rok i 6 miesięcy. W takim razie należy odpowiednio wcześnie zrezygnować z części urlopu rodzicielskiego.  Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy - składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca ma obowiązek wniosek ten uwzględnić (art. 1791 § 4 i 5 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

 • 9d ust. 5 i ust. 5a, art. 9h ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
 • 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
 • 1791 § 4, 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz