Świadectwo dla ucznia gimnazjum
Odpowiada
30.05.2011

PYTANIE

Jakie świadectwo ma otrzymać uczeń, który nie zdał w klasie III gimnazjum,? Chyba nie świadectwo ukończenia szkoły, bo jej nie ukończył, promocyjne też nie, bo nie otrzymał promocji do klasy (jakiej?).


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 20 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

Uczeń, który nie spełnił wyżej wymienionych warunków nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DzU z 2010 r. nr 97, poz. 624) po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

Jednak dla ucznia klasy programowo najwyższej nie przewidziano wydania świadectwa, jeśli szkoły nie ukończył. Nie ma możliwości wydania mu świadectwa bez promocji. Wobec powyższego taki uczeń nie otrzyma świadectwa, gdyż takie nie zostało przewidziane w rozporządzeniu.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz