Staż na stopień nauczyciela mianowanego
Odpowiada
15.07.2019
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w technikum kształcącym w zawodzie technik rolnik i technik weterynarii. 1 września 2018 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. W bieżącym roku uzyskałam stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dziedzinie zootechnika. Moje pytanie brzmi-czy mogę wnioskować o nadanie mi stopnia nauczyciela mianowanego podpierając się art.9f.1. karty nauczyciela, według którego nauczycielowi, który wtrakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony wakcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ, októrym mowa wart.9b ust.4 pkt2–4,wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia. Ewentualnie jeśli nie mogę skorzystać z przytoczonego powyżej art., czy mogę złożyć wniosek do dyrektora szkoły o skrócenie stażu do roku i dziewięciu miesięcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisem art. 9f ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ nadający stopień awansu zawodowego, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia. Przywołany przepis dotyczy zmiany wydanych już aktów nadania stopnia awansu zawodowego, a nie skrócenia stażu. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU 2018, poz. 1668 ze zm.) studia prowadzone są na poziomie: studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Od 1 października 2019 roku wejdą w życie przepisy dotyczące kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich (art. 198 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), z którego wynika, że kształcenie doktorantów odbywa się w szkołach doktorskich. Jednakże Pani uzyskała stopień naukowy w trybie już nieobowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. DzU 2017, poz. 2183), gdzie zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 wskazano jako poziom kształcenia studia trzeciego stopnia (doktoranckie). Uzyskanie przez Panią stopnia naukowego doktora daje Pani możliwość wystąpienia do dyrektor szkoły, który nadał Pani stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego o wydanie nowego aktu nadania tego stopnia awansu zawodowego uwzględniającego uzyskanie przez Panią wspomnianego stopnia.
Natomiast zgodnie z przepisem art. 9c ust. 2 Karty Nauczyciela – nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu skróconego stażu – t.j. rok i dziewięć miesięcy. W tym przypadku decyzja o krótszym stażu zależy jedynie od woli nauczyciela i dyrektor szkoły nie może odmówić nauczycielowi skróconego stażu. Przepisy natomiast nie wskazują jednoznacznie czy można skrócić już rozpoczęty staż. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, który jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły. Skrócenie stażu wymagałoby modyfikacji tego planu, co przepisy prawa dopuszczają. W mojej opinii więc nie ma podstaw do pozbawienia osoby, która uzyskała w trakcie stażu stopień naukowy do pozbawienia jej prawa do skróconego stażu. Tym samym w mojej opinii może Pani złożyć wniosek do dyrektora szkoły o skrócenie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

dr Adam Balicki – prawnik, specjalista prawa oświatowego, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz