Stanowisko dyrektora dla katechety
Odpowiada
10.11.2009

PYTANIE

Czy katecheta, który objął stanowisko dyrektora musi mieć zgodę biskupa, ewentualnie innego przełożonego?


Czy w ogóle w kwestii obejmowania stanowisk (również wicedyrektora) przez katechetów musi być zgoda ich zwierzchnika? Jak działa wówczas nadzór pedagogiczny?


ODPOWIEDŹ

Zgoda biskupa czy też innego przełożonego nie jest wymagana. Katecheci podlegają Karcie Nauczyciela, realizują ścieżkę awansu zawodowego, co oznacza, że posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne (brak takich kwalifikacji uniemożliwia awans zawodowy). Jeżeli decydują się objąć funkcję dyrektora lub wicedyrektora, to jest to ich życiowy wybór, mają do tego prawo – przepisy zewnętrzne ani zgoda przełożonych nie ogranicza ich w tym wyborze. Pełniąc funkcję dyrektora lub wicedyrektora posiadają kwalifikacje do sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.


Uzasadnienie:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (DzU z 2003 r. nr 89, poz. 826 z późn. zm.) stanowisko dyrektora szkoły może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który:

1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego − pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).


Zakładając, że omawiany nauczyciel – katecheta spełnia wszystkie ww. wymagania, to nie znajduję przeszkód w objęciu i sprawowaniu takiej funkcji. Zgoda biskupa nie jest konieczna. Prawdą jest, że nauczyciele − katecheci są zatrudniani na postawie misji kanonicznej (patrz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, DzU z 1992 r. nr 36, poz. 155 z późn. zm.), tzn. na podstawie imiennego pisemnego skierowania do szkoły, wydanego przez: w przypadku Kościoła katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego, w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych − właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych. Ponadto skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły, wydane przez właściwego biskupa diecezjalnego zaświadcza o posiadaniu kwalifikacji do nauczania religii. W pozostałych kwestiach decyzja należy do nauczyciela. Warto jedynie poinformować władze zwierzchnie o objęciu stanowiska dyrektora lub wicedyrektora, bo jest to związane ze zniżką pensum i koniecznością skierowania do pracy w charakterze katechety innej osoby.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

  3. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (DzU z 2003 r. nr 89, poz. 826 z późn. zm.).

  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (DzU z 1992 r. nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz