Skreślenie gimnazjalisty z listy uczniów
Odpowiada
08.12.2008
PYTANIECzy można skreślić z listy uczniów ucznia II klasy gimnazjum, który ukończył 18 lat i od roku nie realizuje obowiązku szkolnego?

ODPOWIEDŹObowiązek szkolny jest uregulowany Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Zgodnie z art. 15 tejże ustawy
obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego przypadającego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat, i trwa do ukończenia gimnazjum, jednak nie dłużej niż do ukończenia osiemnastego roku życia.


Z tego wynika, że obowiązek nauki (gwarantowany konstytucyjnie)
trwa do ukończenia przez ucznia 18 roku życia i przestaje obowiązywać nawet wtedy, gdy dziecko jest uczniem gimnazjum. Tak więc obowiązek szkolny ustaje z chwilą uzyskania przez ucznia pełnoletności (art. 15 ust. 1 i ust. 2).


Skreślenie ucznia z listy uczniów może dotyczyć
tylko ucznia nieobjętego obowiązkiem szkolnym.
Przyczyny skreślenia powinien określać statut szkoły. (Jeżeli przypadek nie został ujęty w statucie, to w procedurze odwoławczej taka decyzja może być cofnięta). Decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor szkoły. Jest to decyzja administracyjna regulowana kodeksem postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty decyzja dyrektora szkoły w ww. sprawie powinna być poprzedzona uchwałą rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Organem odwoławczym jest kurator oświaty.Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz