Skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia
Odpowiada
25.02.2010

PYTANIE

Do dnia 31 sierpnia 2010 r. będę przebywać na urlopie dla poratowania zdrowia. Chciałabym przystąpić do konkursu na dyrektora, czy muszę więc skrócić ten urlop?


Jeśli tak, to jak to zrobić? Ostatnią ocenę dorobku zawodowego otrzymałam 3 czerwca 2009 roku. Wiem, że aby przystąpić do konkursu na dyrektora muszę mieć aktualną ocenę. Jest ona ważna 1 rok. Czy będzie ona aktualna po dniu 3 czerwca 2010 r., biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia?

ODPOWIEDŹ

Aby nauczyciel mógł przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora w opisanym stanie faktycznym powinien wnioskować do dyrektora o skrócenie okresu urlopu dla poratowania zdrowia. Związane jest to z wymaganym w konkursie orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. Stosowne orzeczenie lekarskie lekarza, który wydał orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu, i wniosek nauczyciela mogłyby być podstawą do podjęcia decyzji przez dyrektora o skróceniu okresu urlopu dla poratowania zdrowia. Oznacza to, że nauczyciel powraca do pracy na dotychczasowe stanowisko i może wystąpić do dyrektora o dokonanie oceny pracy, która również będzie potrzebna do ubiegania się na stanowisko dyrektora (jeżeli ocena dorobku zawodowego straciła ważność). W okresie urlopu dla poratowania zdrowia nie jest możliwe dokonanie takiej oceny.

Uzasadnienie

Regulacje dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia nauczycieli nie przewidują w zasadzie możliwości skrócenia udzielonego nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Wyjątkiem jest w tym wypadku sytuacja, gdy w czasie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową - wówczas dyrektor szkoły powinien odwołać nauczyciela z urlopu. Wydaje się jednak, że jeżeli o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, to również on, przed upływem terminu jego zakończenia, może stwierdzić, iż cele leczenia i urlopu zostały osiągnięte. Stosowne orzeczenie lekarskie w tej sprawie od tego lekarza i wniosek nauczyciela mogłyby być podstawą do podjęcia decyzji przez dyrektora o skróceniu urlopu dla poratowania zdrowia. Niezależnie od tego dyrektor szkoły jest zobowiązany, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydać nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Przepisy prawa wymagają od kandydata na stanowisko dyrektora oprócz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, legitymowania się pozytywną oceną dorobku zawodowego uzyskaną w okresie ostatniego roku lub co najmniej dobrą oceną pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy - przed przystąpieniem do konkursu. Oznacza to, że okres roczny w przypadku oceny dorobku zawodowego liczymy wstecz od momentu przystąpienia do konkursu na dyrektora. W przedstawionym stanie faktycznym wydaje się, że po 3 czerwca 2010 roku kandydat nie będzie spełniał tego warunku. W okresie urlopu dla poratowania zdrowia nie jest możliwe dokonanie oceny pracy nauczyciela. Dyrektor może dokonać takiej oceny dopiero po jego powrocie z tego urlopu. Należy pamiętać, że dyrektor dokonuje oceny pracy w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z tym, że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (w naszym przypadku dopiero po 3 czerwca 2010 roku).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) art. 6a, art. 73,

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (DzU z 2005 r. nr 233, poz. 1991) §1 - § 6,

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (DzU z 2009 r. nr 184, poz. 1436) , § 1.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz