Rada pedagogiczna w dzień wolny od pracy
Odpowiada
15.07.2009PYTANIECzy dyrektor szkoły ma prawo wyznaczyć termin rady pedagogicznej w dzień wolny od pracy (w sobotę)?
ODPOWIEDŹTakie prawo przysługuje dyrektorowi szkoły w ograniczonym zakresie. Warto jednak tego typu praktyki ograniczyć i w miarę możliwości przestrzegać 5-dniowego tygodnia pracy.


Uzasadnienie:


Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Art. 42c ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nakłada na nauczyciela obowiązek pracy w ciągu
5 dni tygodnia. Od tej zasady nie ma odstępstwa – nawet jeżeli nauczyciel ma zmniejszoną ilość godzin (np. w klasach maturalnych w maju, czerwcu) powinien pracować 5 dni w tygodniu, wykonując inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły. Tak więc w każdym tygodniu roku szkolnego nauczyciel powinien pracować 5 dni w tygodniu. Ten wymiar może ulec skróceniu, gdy w dzień roboczy przypada święto określone w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (DzU nr 4, poz. 28 z późn. zm.) oraz np. 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni oraz piątek po Bożym Ciele – takie dni są wolne od zajęć bez konieczności ich odrabiania.


Warto zapoznać się także z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432 z późn. zm.), z których wynika, iż w zależności od warunków pracy szkoły, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze mogą być realizowane
przez 5 lub 6 dni w tygodniu.
Dyrektorzy szkół z 5-dniowym tygodniem pracy (takie przeważają) w porozumieniu z radą pedagogiczną mogą zaplanować odpracowanie zajęć z dnia wypadającego między dwoma świętami ustawowo wolnymi od pracy w wybraną sobotę – dotyczy to również możliwości zaplanowania zebrania rady pedagogicznej na ten dzień.


Dodatkowo w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są realizowane przez pięć dni w tygodniu, w dni wolne od zajęć (np. soboty) szkoły mogą organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne. Organizację pracy w tych dniach ustala dyrektor szkoły. Przekroczenie pięciodniowej normy czasu pracy należy traktować jako pracę w godzinach nadliczbowych. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel może otrzymać inny dzień wolny od pracy. W przypadku nieudzielenia dnia wolnego nauczycielowi przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową (patrz Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – DzU nr 22, poz. 181 z późn. zm.).


Za pracę w święto nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie ze 100% dodatkiem (art. 42c ust. 4 Karty Nauczyciela).Uwaga!Praca w godzinach nadliczbowych to ta, która jest wykonywana ponad 40 godzinną przeciętną normę czasu pracy, jak również ta, która przekracza przeciętną 5-dniową tygodniową normę czasu pracy.


Reasumując, zebranie rady pedagogicznej może odbyć się w sobotę, jeżeli ten dzień jest dniem odrabiania zajęć z dni wolnych, które wynikają z organizacji roku szkolnego i są obwarowane koniecznością ich odrobienia. Natomiast za inne zajęcia organizowane w czasie dni wolnych czy świąt, nauczyciel powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie lub inny dzień wolny od pracy.


Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).


2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432 z późn. zm.).


3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 z późn. zm.).Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz