Przygotowanie pedagogiczne a awans zawodowy
Odpowiada
15.07.2019
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

w 200 5 ro ukończyłam 5 letnie studnia pedagogika specjalna kierunek logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W 2015 uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego z tym, że organ prowadzący miała wątpliwości czy mam przygotowanie pedagogiczne. Ostatecznie sprawę wyjaśniono i uznano że przygotowanie pedagogiczne posiadam, co jest napisane w uzasadnieniu akty nadania mianowania. Obecnie jestem przed dyplomowaniem. KO ma wątpliwości czy takowe przygotowanie posiadam. Dodam, że na suplemencie mam wyszczególnione przedmioty pedagogiczne oraz 90 godzin odbytych praktyk asystencko pedagogicznych w przedszkolach szkołach i poradniach logopedycznych. Pracuję od 10 lat w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Czy posiadam przygotowanie pedagogiczne?

Odpowiedź:

Odpowiadając na zadane pytanie należy ustalić jakie wymaganie co do posiadania przygotowania pedagogicznego obowiązywały w momencie ukończenia przez Panią studiów. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w 2005 roku regulowało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU 2002, Nr 155, poz. 1288). Zgodnie z przepisem § 1 pkt 3 przywołanego rozporządzenia poprzez przygotowanie pedagogiczne należało rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosił nie mniej niż 150 godzin. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczył dyplom lub inny dokument wydany przez szkołę wyższą, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli i świadectwo ukończenia pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego. Kolejnym rozporządzeniem regulującym posiadanie przygotowania pedagogicznego było rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. DzU 2015, poz. 1264), które obowiązywało w roku, w którym uzyskała Pani stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany i jak zakładam również od tego roku została Pani zatrudniona na podstawie mianowania, określało minimalny wymiar godzin zajęć dające wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej oraz praktyki pedagogicznej w tej samej liczbie. Jednocześnie przepis § 27 przywołanego rozporządzenia stanowił,
że nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełnili wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowali nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Od 2017 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DzU 2017, poz. 1575), które §2 pkt 2 reguluje minimalny wymiar wspomnianych wyżej godzin również na 270 oraz 150 praktyk pedagogicznych. W przepisie §27 przywołanego rozporządzenia utrzymano przepis, że nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.
Mając na uwadze powyższe, podzielam wątpliwości co do posiadania przez Panią przygotowania pedagogicznego, gdyż nie zrealizowała Pani podczas studiów wymaganej minimalnej liczby praktyk pedagogicznych – 150 godzin. Jednakże dokumentem potwierdzającym posiadanie przygotowania pedagogicznego może być również dokument wydany przez uczelnię. Wątpliwości mogłoby rozwiać zaświadczenie wydane przez ukończoną przez Panią uczelnie wskazujące, że odbyte studia nadawały przygotowanie pedagogiczne zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami.

dr Adam Balicki – prawnik, specjalista prawa oświatowego, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz