Przygotowania szkoły do przerwy wakacyjnej
Odpowiada
17.06.2009PYTANIEJakie czynności ma do wykonania dyrektor szkoły w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego?
ODPOWIEDŹPrzed przerwą wakacyjną dyrektor ma do wykonania szereg zadań związanych z przygotowaniem placówki do zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia nowego.


Spróbujmy więc uporządkować je tak, by nie pominąć żadnego, i tak:


1. Nie zapomnijmy o podsumowaniu wyników nauczania i klasyfikacji rocznej – należy przygotować radę klasyfikacyjną i radę planarną (informacja o realizacji planu nadzoru), ustalić termin egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, termin zebrań komisji przedmiotowych i sierpniowej rady pedagogicznej, godzinę rozpoczęcia nowego roku szkolnego (także wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości).


2. Przygotujmy wystąpienie na zakończenie zajęć szkolnych – ustalmy godzinę rozpoczęcia uroczystości, listę osób zaproszonych, liczbę i nazwiska uczniów nagrodzonych, wzory wypisania świadectw i druki świadectw do wypełnienia.


3. Przypomnijmy wychowawcom klas maturalnych o terminie rozdania świadectw dojrzałości – 30 czerwca (to wychowawcy powinni dokonać wręczenia tych świadectw).


4. Zadbajmy o to, by uczniowie rozliczyli się z biblioteką – kwestie te powinien ujmować regulamin biblioteki. W żadnym wypadku nie wolno nam zatrzymywać świadectwa tylko dlatego, że uczeń nie zwrócił książek (sprawy te reguluje m.in. kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym świadectwo jest zaświadczeniem, które powinno być wydane niezwłocznie).


5. Uporządkujmy szkolną dokumentację (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, uchwały rady pedagogicznej, ewidencję wydanych świadectw):


a)
Dziennik lekcyjny jest dokumentem poświadczającym realizację zadań edukacyjnych w danym roku szkolnym. Nauczyciel prowadzący zajęcia wpisuje do dziennika tematy zajęć, potwierdza frekwencję uczniów i składa swój podpis. Wychowawca klasy musi zadbać o pozostałą część dziennika, jak również sprawdzić, czy dzienniki zostały prawidłowo wypełnione i czy nie brakuje podpisów nauczycieli.


b)
Arkusze ocen i świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa dojrzałości, dyplomy uzyskania tytułu zawodowego
oceny do arkusza wpisują nauczyciele uczący danego przedmiotu, natomiast pozostałe zadania spoczywają na wychowawcy klasy.

  • Świadectwa promocyjne wypisuje wychowawca (bez poprawek pismem ręcznym lub komputerowym):

– imię i nazwisko oraz miesiąc urodzenia i wystawienia świadectwa wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu (bez stosowania skrótów),


– nazwę szkoły również wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą podaną w statucie szkoły,


– w ww. dokumentach w wierszach, które nie są wypełniane, wstawia się poziomą kreskę,


– nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu,


– jako datę wystawienia świadectwa przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-edukacyjnych,


– na świadectwach wpisuje się osiągnięcia uczniów – w wyznaczonej części dot. szczególnych osiągnięć odnotowuje się: zajęcie przez ucznia wysokiego miejsca (nagradzanego lub honorowanego zwycięskim tytułem) w zawodach wiedzy, zawodach artystycznych czy sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół; dodatkowo wpisuje się osiągnięcia ucznia w działalności na rzecz innych osób (wolontariat) lub środowiska szkolnego.

  • Świadectwa dojrzałości i ich odpisy wydawane są przez OKE za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego.
  • Świadectwa, dyplomy, odpisy świadectw dojrzałości, zaświadczenia, legitymacje szkolne, także kopie tych dokumentów wydaje się nieodpłatnie. Opłat nie pobiera się także za sprostowanie świadectwa szkolnego promocyjnego.
  • Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia – pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
  • Księgowość przeprowadzi kontrolę druków ścisłego zarachowania znajdujących się w obiegu na terenie szkoły w terminie do 30.06.2009 r.

6. Dokonajmy oceny kompletności sprzętu i pomocy naukowych, uzupełnijmy ewentualne braki i zabezpieczmy powyższy sprzęt przed wakacjami. Przedmioty uszkodzone, ale nadające się do naprawy oraz te, które zgodnie z procedurami powinny ulec kasacji, należy zgłosić kierownikowi gospodarczemu.


7. Wywieśmy w widocznym miejscu w szkole wykaz podręczników dla poszczególnych klas na rok szkolny 2009/2010 (może warto również podać go na stronie internetowej szkoły).


8. Zadbajmy o to, aby osoby, które bezpośrednio odpowiadają za obszary pracy szkoły, przedstawiły wnioski wynikające z realizacji swoich zadań np. osoba odpowiedzialna za sprawy bezpieczeństwa powinna przedstawić wnioski wynikające z przeglądu szkoły, stanu bezpieczeństwa w placówce, rejestru wypadków uczniów i pracowników szkoły.


9. Dokończmy rekrutację do szkoły – komisja rekrutacyjna jest zobligowana do wywieszenia listy przyjętych uczniów w widocznym miejscu po zakończeniu rekrutacji.


10. Zwróćmy uwagę, iż ze względu na konieczność opracowania nowych planów zajęć i planu pracy szkoły na nowy rok szkolny, zmodyfikowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz przeprowadzenie egzaminów poprawkowych i egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nauczyciele powinni być w dyspozycji dyrektora szkoły na siedem dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.


11. Ustalmy termin posiedzeń komisji kwalifikacyjnej do spraw awansu zawodowego.


12. Zaplanujmy remonty i przegląd szkoły przed i po wakacjach (termin i skład komisji).Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz