Przedłużenie stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
Odpowiada
16.10.2007PYTANIEJak obliczyć, o ile przedłuży się staż nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy?
ODPOWIEDŹ
Problem dotyczy oświatowej kadry kierowniczej, która powinna właściwie go rozwiązywać,
ponieważ to ona podejmuje decyzję, o ile przedłużyć staż nauczycielowi. Dotyczy też nauczycieli, którzy powinni orientować się w tym zagadnieniu, żeby uniknąć konsekwencji błędów niedoświadczonych przełożonych. Wielokrotnie jedni i drudzy zwracali się z takim pytaniem. Czasem jest za późno i nauczyciel zrealizował już dłuższy staż niż wynika to z postanowień prawa. Sporadycznie zdarza się też, że nauczycielowi bezprawnie zostaje staż przerwany.
Podstawą prawidłowego obliczenia, o ile przedłużyć staż nauczycielowi,
jest

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r. D.U. z 1982r. nr 3 poz.19 z późniejszymi zmianami)
Art. 9d ust. 5.


Brzmienie tego postanowienia jest następujące:W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z
powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego
niż urlop wypoczynkowy
,
trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel zobowiązany jest
do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.


Z tego postanowienia wynika jednoznacznie, że staż przedłuża się, gdy nauczyciel jest
niezdolny do świadczenia pracy przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż miesiąc z powodu:


· zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (np. zwolnienie lekarskie)


· urlopu innego niż wypoczynkowy (np. urlop bezpłatny).Nie przerywa stażu urlop wypoczynkowy oraz przyznany urlop trwający w czasie ferii zimowych i letnich, o którym mowa w art. 65 Karty Nauczyciela.Przykład:


Nauczyciel w okresie stażu nie był zdolny do świadczenia pracy łącznie 73 dni:


· 25 dni – z powodu zwolnienia lekarskiego za okres choroby


·
34 dni – z powodu zwolnienia lekarskiego za okres choroby


· 14 dni – z powodu urlopu uzupełniającego w czasie roku szkolnego, przyznanego z tytułu krótkoterminowej służby wojskowej, która została odbyta w czasie ferii zimowych lub ferii letnich.Odpowiedź: Niezdolność do świadczenia pracy tego nauczyciela trwała poniżej jednego roku, dlatego nie zagraża mu przerwanie stażu. Poszczególne przerwy w pracy nie są sumowane, jeżeli były krótsze niż 1 miesiąc.
W opisanym przypadku staż należy przedłużyć tylko o 34 dni, ponieważ:


v zwolnienia lekarskiego na okres 25 dni nie należy wliczać (nie spełnia warunku:
niezdolny do świadczenia pracy przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż miesiąc)


v 14 dni nieobecności z powodu urlopu uzupełniającego za krótkoterminową służbę wojskową, która została odbyta w czasie ferii zimowych lub ferii letnich nie należy wliczać, gdyż urlop uzupełniający jest przyznawany w zamian za stracony urlop wypoczynkowy (art. 66 Karty Nauczyciela)


Stanisław Masłowski – nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz