Przedłużenie stażu awansu zawodowego a nowe przepisy o awansie
Odpowiada
15.11.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry,

 • Od 1 września 2020 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego.
 • Od 18 grudnia  2020 do 17 czerwca  2021 roku byłam na L4   z   powodu zagrożonej ciąży.
 • Od 18. czerwca 2021 czerwca do 16.czerwca 2022 roku przebywałam na  urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.
 • Od 17 czerwca do 31 października 2022 przebywam na zaległym urlopie wypoczynkowym.
 • Od 1 listopada 2022 do 23 czerwca 2023 planuje iść na urlop dla poratowania zdrowia.

Czy w związku z tymi nieobecnością będę mogła dalej kontynuować staż na nauczyciela dyplomowanego czy mi przepada i od września 2023 roku będę na nowych zasadach i musiała przepracować 5 lat i 9 miesięcy aby go rozpocząć.

Odpowiedź:

Awans na dyplomowanego w Pani przypadku na mocy przepisów przejściowych jest realizowany na starych zasadach.

Uzasadnienie:

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.

A to oznacza, że stosujemy przepisy Karty Nauczyciela dotyczące przedłużania stażu obowiązujące do 31 sierpnia 2022 r., a konkretnie art. 9d ust. 5, ust. 5a Karty Nauczyciela. Karta Nauczyciela dzieli nieobecności wpływające na termin zakończenia stażu na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą nieobecności w pracy z powodu:

 • pozostawania w stanie nieczynnym,
 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby (zwolnienia lekarskie),
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (np. opieka na dzieckiem, czy opieka nad dzieckiem w zw. z COVID) lub
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem

(art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela)

Wskazane nieobecności przedłużą staż wyłącznie wtedy, gdy trwały nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Gdy jednak nieprzerwana nieobecność przekroczy rok – nauczyciel musi odbyć staż od nowa w pełnym wymiarze.

Karta Nauczyciela nie wskazuje w jaki sposób liczyć terminy w awansie zawodowym, w związku z tym należy odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w zw. z art. 300 Kodeksu pracy). W związku, że nieobecność w czasie trwania stażu ma być nieprzerwana, na termin zakończenia stażu wpłyną nieobecności które trwały nieprzerwanie do dnia, który datą lub nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 112 Kodeksu cywilnego).

Druga grupa nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu dotyczy urlopów związanych z rodzicielstwem. W tym przypadku nieobecność w pracy z powodu korzystania z:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego lub
 • urlopu ojcowskiego

- spowoduje, że staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy łącznie ze wszystkich przyczyn wpływających na termin zakończenia stażu (a więc z obu grup) jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

Na termin zakończenia stażu wpłyną jedynie te nieobecności, które przypadły w planowanym okresie jego realizacji. Nauczyciel musi po powrocie do pracy zrealizować jedynie brakujący okres stażu a nie cały okres nieobecności.

Przedłużenie stażu nauczyciela na kolejny stopień awansu zawodowego zwykle naliczany jest już od 1 czerwca, tj. dnia następującego po dniu, w którym staż miał się zakończyć. Jeżeli jednak nieobecność nauczyciela w pracy trwa także po 31 maja, staż należy przedłużyć od dnia powrotu nauczyciela do pracy.

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego i w związku z powyższymi regulacjami  należy dokonać następujących ustaleń. Staż powinien trwać 2 lata i 9 miesięcy, czyli skończyć się planowo 31 maja 2023 r.  W związku z nieobecnościami nauczyciela należy przedłużyć stać o wszystkie wymienione w pytaniu nieobecności. Łącznie wg moich wyliczeń prawe rok i 6 miesięcy (od 18 grudnia 2020 r. do 16 czerwca 2022 r.) Okres urlopu uzupełniającego jest okresem stażu. Jeżeli skorzysta Pani z urlopu zdrowotnego to kolejny raz przedłuży Pani staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. W Pani przypadku na mocy przepisów przejściowych awans na dyplomowanego będzie realizowała na starych zasadach.

Podstawa prawna:

 • 9d ust. 5 i ust. 5a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – w wersji obowiązującej do 31 sierpnia 2022 r. ,
 • 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.),
 • 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz