Przedłużenie stażu awansu zawodowego
Odpowiada
07.02.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam pytanie odnośnie przedłużenia stażu na nauczyciela mianowanego. Mój staż miał trwać 01.09.2019 - 31.05.2022. Zaszłam w ciążę, ale żadne z moich zwolnień lekarskich nie przekroczyło 30 dni. Jednakże ostatnie zwolnienie trwało 22 dni do 13.09.2021, a 14.09.2021 urodziłam dziecko i rozpoczęłam urlop macierzyński- czy należy to traktować jako ciągłość i wydłużyć staż dodatkowo o te 22 dni? Urlop macierzyński: 14.09.2021- 31.01 2022 r., urlop rodzicielski- 1.02.2022- 12.09 2022, urlop uzupełniający- 13.09.2022- 21.12.2022. Moje pytanie brzmi- do kiedy powinien zostać wydłużony staż? Bardzo proszę o pomoc w wyliczeniu nowej daty zakończenia stażu. Czy muszę odrobić całe 364 dni macierzyńskiego i rodzicielskiego czy też tylko tyle ile pozostało mi do pierwotnej daty zakończenia stażu- mniej więcej 8,5 miesiąca (od 14.09.2021 do 31.05.2022)? Wydłużenie stażu zaczyna się liczyć od dnia powrotu z urlopu rodzicielskiego? 

Odpowiedź:

Staż na nauczyciela mianowanego powinien zostać wydłużony o 8 miesięcy i 17 dni i zakończyć się 30.05.2023 r.

Uzasadnienie:

Generalnie staż awansu zawodowego kończy się 31 maja (albo po 9 miesiącach albo po dwóch latach i 9 miesiącach). Jeżeli w okresie stażu awansu zawodowego nauczyciel korzysta z określonych okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy to ten okres nieobecności może wpłynąć na termin zakończenia stażu.

Zasady związane z  przedłużeniem stażu awansu zawodowego rozstrzyga art. 9d ust. 5, ust. 5a Karty Nauczyciela. Karta Nauczyciela dzieli nieobecności wpływające na termin zakończenia stażu na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą nieobecności w pracy z powodu:

 • pozostawania w stanie nieczynnym,
 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby (zwolnienia lekarskie),
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (np. opieka na dzieckiem, czy opieka nad dzieckiem w zw. z COVID) lub
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem

(art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela)

Wskazane nieobecności przedłużą staż wyłącznie wtedy, gdy trwały nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Gdy jednak nieprzerwana nieobecność przekroczy rok – nauczyciel musi odbyć staż od nowa w pełnym wymiarze.

Karta Nauczyciela nie wskazuje w jaki sposób liczyć terminy w awansie zawodowym, w związku z tym należy odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w zw. z art. 300 Kodeksu pracy). W związku, że nieobecność w czasie trwania stażu ma być nieprzerwana, na termin zakończenia stażu wpłyną nieobecności które trwały nieprzerwanie do dnia, który datą lub nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 112 Kodeksu cywilnego).

Druga grupa nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu dotyczy urlopów związanych z rodzicielstwem. W tym przypadku nieobecność w pracy z powodu korzystania z:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego lub
 • urlopu ojcowskiego

- spowoduje, że staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy łącznie ze wszystkich przyczyn wpływających na termin zakończenia stażu (a więc z obu grup) jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

Na termin zakończenia stażu wpłyną jedynie te nieobecności, które przypadły w planowanym okresie jego realizacji. Nauczyciel musi po powrocie do pracy zrealizować jedynie brakujący okres stażu a nie cały okres nieobecności.

Przedłużenie stażu nauczyciela na kolejny stopień awansu zawodowego zwykle naliczany jest już od 1 czerwca, tj. dnia następującego po dniu, w którym staż miał się zakończyć. Jeżeli jednak nieobecność nauczyciela w pracy trwa także po 31 maja, staż należy przedłużyć od dnia powrotu nauczyciela do pracy.

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego i w związku z powyższymi regulacjami  należy dokonać następujących ustaleń. W okresie stażu, który powinien trwać od 1.09.2019 r. do 31.05.2022 r. nauczycielka była nieobecna:

 • z powodu zwolnienia lekarskiego, ale żadna z nieobecności nie przekraczała miesiąca, zatem nie mają wpływu na wydłużenie stażu awansu zawodowego, ostatnie zwolnienie lekarskie przed urlopem macierzyńskim (22 dni), również nie przedłuża  stażu awansu zawodowego,
 • urlopu macierzyńskiego - 14.09.2021 r. - 31.01 2022 r. – okres ten przedłuża staż awansu,
 • urlopu rodzicielskiego - 1.02.2022 r. - 12.09 2022 r. – okres ten przedłuża staż awansu,
 • urlopu uzupełniającego - 13.09.2022 r. - 21.12.2022 r. – okres ten nie powoduje przedłużenia stażu, urlop wypoczynkowy jest okresem stażu.

Zatem staż należy przedłużyć o okres urlopu macierzyńskiego i cześć urlopu rodzicielskiego przypadającego na okres stażu – o okres 14.09.2021 r. - 31.05.2022 r. Zatem staż powinien być przedłużony o 8 miesięcy i 17 dni. Staż należy przedłużyć w tym przypadku od  13.09.2022 r. czyli powinien skończyć się 30.05.2023 r.

Za prawidłowy przebieg stażu odpowiada dyrektor szkoły, natomiast nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Dlatego wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu stażu, w tym dotyczące przedłużenia stażu należy skonsultować z organem nadzoru pedagogicznego.

Podstawa prawna:

 • 9d ust. 5 i ust. 5a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
 • 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz