Protokoły rady pedagogicznej
Odpowiada
29.05.2009PYTANIECzy dyrektor szkoły powinien poprawiać protokół rady pedagogicznej? Czy nauczyciel protokolant ma obowiązek pisania protokołu na brudno, a następnie dopuszczenia poprawek dyrektora szkoły?
ODPOWIEDŹArt. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) mówi, iż rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a zebrania rady są protokołowane.
Ustawa nie precyzuje zasad protokołowania, np. czy protokół może być pisany komputerowo czy ręcznie, czy pisze go jeden stały protokolant czy kilku.Te kwestie winny być uregulowane w regulaminie rady pedagogicznej, który może zawierać stosowne ustalenia co do, jak pyta zainteresowana, formy zatwierdzenia protokołu.


Stosowny zapis w regulaminie może wyglądać w ten sposób:


1. Z zebrania rady sporządza się protokół i w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów rady pedagogicznej.


2. Protokół podpisuje przewodniczący rady, protokolant i pozostali członkowie rady.


3. Członkowie rady zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu rady. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.Protokół sporządza protokolant, który może podczas rady prowadzić na brudno notatki lub stosować zapis magnetofonowy. Nie pisze w każdym razie protokołu na bieżąco do księgi protokołów. Zebrania bywają burzliwe, nauczyciele wypowiadają się, więc trudno byłoby pisać od razu „na czysto”. Następnie w przeciągu 7 dni protokół winien pojawić się w jednej z form:


1. zaprotokołowania w formie dosłownej,


2. syntetycznie streszczony (skrótom nie podlegają uchwały i wnioski),


3. zapisany w formie uproszczonej (wtedy podaje się tylko uchwały) w księdze protokołów.


Następnie wszyscy członkowie rady mają obowiązek się z nim zapoznać. Dotyczy to również dyrektora, który oprócz tego, że przewodniczy radzie jest również jej członkiem.
Ewentualne zmiany do protokołu, jeśli ktoś uzna, że czegoś nie napisano lub napisano nie to, o czym mówiono,
omawia się na kolejnej radzie i wprowadza zmiany.


Zatem dyrektor szkoły musi zapoznać się z protokołem, ale w momencie już jego napisania „na czysto”. Jeśli ma do treści uwagi, winien je przedstawić na kolejnej radzie. Nie ma on prawa do ingerencji indywidualnej w postaci poprawek do tekstu przed wpisaniem do księgi protokołów.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz