Projekt edukacyjny w gimnazjum
Odpowiada
08.02.2011

PYTANIE

Czy regulamin projektów edukacyjnych powinien być przyjęty uchwałą rady pedagogicznej? Jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna takiej uchwały?


ODPOWIEDŹ

Zmiana rozporządzenia o ocenianiu z sierpnia 2010 r. narzucająca obowiązek realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum wymusza konieczność nowelizowania statutów szkół oraz regulaminów oceniania wewnątrzszkolnego. Rada pedagogiczną podejmuje uchwałę w sprawie nowelizacji ww. przepisów prawa wewnątrzszkolnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Nie jest konieczne tworzenie odrębnego regulaminu projektów edukacyjnych – natomiast na dyrektorze i radzie pedagogicznej ciąży obowiązek opracowania koncepcji projektów edukacyjnych.

Uzasadnienie:

Od roku szkolnego 2010/2011 istnieje obowiązek realizacji w gimnazjum projektów edukacyjnych w klasach, w których realizowana jest nowa podstawa programowa. Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Dyrektorzy powinni przeszkolić radę pedagogiczną i opracować koncepcję projektów edukacyjnych do końca listopada 2010 r. Nauczyciele mogą zaproponować temat wiodący w danym roku szkolnym dla wszystkich projektów realizowanych w szkole. Wówczas kadra pedagogiczna nadzorująca realizację projektów powinna określić zadania przedmiotowe lub interdyscyplinarne nawiązujące do wyznaczonego wcześniej tematu wiodącego. Uczniowie przystępujący do realizacji projektu powinni wcześniej określić harmonogram działań uzgodniony i zaakceptowany przez nauczyciela (nauczycieli).

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną. Dlatego w statucie szkoły należy określić przebieg organizacyjny całego projektu, w tym m.in.:

– zakres zagadnień do realizacji,

– sposób tworzenia grup do realizacji projektów,

– wskazówki dla uczniów,

– czas wykonywania projektu,

– sposób prezentacji,

– przypadki, w których uczeń może być zwolniony z realizacji projektu,

– kto przejmie opiekę nad realizacją projektów w szkole (wychowawcy, nauczyciele wybranych

przedmiotów czy też wszyscy nauczyciele) ,

– organizację systemu konsultacji dla uczniów,

– monitorowanie pracy uczniów na wszystkich etapach realizacji projektu (projektem objęci

wszyscy uczniowie).

Dodatkowo w ocenianiu wewnątrzszkolnym należy uwzględnić kryteria oceniania zachowania ucznia, biorąc pod uwagę udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, a zwłaszcza: samodzielność, współpracę w zespole, nawiązanie projektu do tematu wiodącego, badania i efekty, oryginalność, innowacyjność, sposób prezentacji (oczywiście wszystko zależy od rozwiązań przyjętych w szkole).

W związku z powyższym należy dokonać nowelizacji regulaminu oceniania wewnątrzszkolnego – rada pedagogiczna powinna przyjąć zasady, zgodnie z którymi udział w pracy nad projektem wpływa na ocenę z zachowania. Konieczne jest też ustalenie opisowej oceny udziału ucznia w realizacji projektu odnotowanej na świadectwie ukończenia gimnazjum. Jednak od ustaleń przyjętych w szkole zależeć będzie, jak praca nad projektem wpłynie na ocenę zachowania ucznia oraz czy wystawiona zostanie za pracę nad projektem ocena szkolna czy odnotuje się zaliczył/ nie zaliczył czy będą to oceny opisowe czy ustna informacja zwrotna.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz