Procedura wprowadzania nowego zawodu w szkole
Odpowiada
26.03.2009
Lucyna Gromiec

PrawnikPYTANIE

 

Jak wygląda procedura wprowadzania do szkoły publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego nowego zawodu?

 

Z analizy rynku wynika, że w naszym regionie będzie duży popyt na pracowników z branży turystycznej. Od nowego roku szkolnego 2009/2010 zamierzamy otworzyć w technikum ekonomicznym klasę o specjalności obsługa ruchu turystycznego.

 

 

 ODPOWIEDŹ

 

Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ustala zawody, w których kształci szkoła:

 

 

 


    • w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę,

 


    • po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty,

 


    • po zasięgnięciu opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia.

 


W skład wojewódzkiej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa:

 

1) wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

 

2) wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

 

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;

 

4) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy;

 

5) przedstawicieli nauki – delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

 

oraz przedstawiciel wojewody.

 


W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród

 

działających na terenie powiatu:

 

1. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

 

2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

 

3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;

 

4. jednostek samorządu terytorialnego;

 

5. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Ważne, aby dyrektor szkoły podejmując taką decyzję, miał również pozytywną opinię rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego (art. 39 ust. 4 ustawy o systemie oświaty). Działania należy rozpocząć najpóźniej w lutym, aby pod koniec tego miesiąca (przed rekrutacją) sprawę zakończyć od strony formalnej.

 


Uwzględniając powyższe, należy zastosować procedurę składającą się z następujących działań:

 

– dokonanie analizy rynku pracy z punktu widzenia zapotrzebowania na daną specjalność,

 

– przygotowanie wraz z uzasadnieniem propozycji nowego kierunku kształcenia,

 

– przedstawienie propozycji wprowadzenia nowego kierunku kształcenia radzie pedagogicznej w celu uzyskania pozytywnej opinii,

 

– poinformowanie rady rodziców o planach wprowadzenia nowego kierunku kształcenia,

 

– poinformowanie społeczności uczniowskiej o planach wprowadzenia nowego kierunku kształcenia,

 

– uzyskanie opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia (w zależności od zawodu, który zamierza się wprowadzić),

 

– uzyskanie opinii kuratora oświaty,

 

– przedstawienie propozycji wprowadzenia w następnym roku szkolnym nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik obsługi ruchu turystycznego organowi prowadzącemu szkołę,

 

– podjęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego uchwały o wprowadzeniu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik obsługi ruchu turystycznego w szkole, która złożyła wniosek w tej sprawie,

 

– ustalenie przez dyrektora listy zawodów, w których będzie kształcić szkoła od nowego roku szkolnego,

 

– uwzględnienie nowego kierunku kształcenia w informatorach, umieszczenie informacji o nowym kierunku kształcenia na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572).

 

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU, Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

 


Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz