Procedura aktualizowania statutu szkoły
Odpowiada
06.02.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jako protokolant Rady Pedagogicznej zapisuję treść uchwał tejże Rady. W obecnym roku szkolnym otrzymałam zalecenie, by zmienić procedurę uchwalania zmian w Statucie Szkoły. Do tej pory uchwały dotyczące tej kwestii wyglądały tak: https://spwaldowoszlacheckie.bip.gov.pl/statut-szkoly/statut-szkoly.html 

Zapoznałam się z procedurą udostępnioną na Państwa stronie: https://oswiataiprawo.pl/wp-content/uploads/2015/05/Procedura-dokonywania-zmian-w-statucie.pdf

W przypadku naszej Szkoły, w której nie powołano Rady Szkoły, jak rozumiem - Rada Pedagogiczna uchwala projekt zmian i sama do siebie występuje z wnioskiem o uchwalenie (zatwierdzenie) tychże zmian, czyli powtarza swoją własną uchwałę.

Czy w naszym wypadku nie powinno być tak, że po przedstawieniu projektu zmian przez powołany zespół (jestem w składzie zespołu ds. aktualizacji dokumentacji szkolnej) Rada Pedagogiczna po prostu uchwala te zmiany? Czyli tak, jak czyniliśmy to do tej pory?

Bardzo proszę o odpowiedź, bo szczerze mówiąc nie wiem, jak ""ugryźć"" tę kwestię.

 

Odpowiedź:

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki. To rada szkoły jest uprawniona do przyjęcia zmian w statucie.   W szkołach lub placówkach, w których rada szkoły nie została powołana, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna.  Zatem w szkołach, w których nie została powołana rada szkoły, to właśnie rada pedagogiczna jest organem właściwym do przyjęcia zmian w treści istniejącego statutu szkoły.

Tym samym wystarczy jedna uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmiany statutu. I tutaj nie powinno dojść do zmiany procedury. Zatem po przedstawieniu projektu zmian przez powołany zespół rada pedagogiczna po prostu powinna uchwalić te zmiany.

Trudno uznać co dyrektor miał na myśli mówiąc o zmianie procedury uchwalania zmian w statucie szkoły. Być może chodziło o podjęcie w pierwszym kroku uchwały w sprawie zmian w statucie, ale z wykazem zmian. A w drugim kroku powierzenie wykonania uchwały dyrektorowi polegającej na naniesieniu tych zmian do treści statutu z zaznaczeniem miejsc w statucie które się zmieniły przez przypis dolny. W przypisie podajemy datę modyfikacji i uchwałę na podstawie której dokonano zmian. W taki sposób dyrektor w formie zarządzenia wydaje tekst ujednolicony statutu. Przy takiej procedurze widać które przepisy statuty, kiedy się zmieniły i na podstawie jakich uchwał.

Zachęcam do zerknięcia na strony internetowe właściwego kuratorium. Tam powinny być jakieś informacje o formie i procedurze tworzeniu zmian do statutu.

Poniżej przykład uchwały rady pedagogicznej w sprawie zmian w statucie szkoły.

Uchwała nr ……………..

Rady Pedagogicznej ……………. w …………..

z dnia …………………….

w sprawie zmiany Statutu …………………… w …………….

Na podstawie art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W Statucie …………….. w ……………… wprowadza się następujące zmiany:

1) w § ………… otrzymuje brzmienie:

„…………………………………”

2) w § ….:

a) w ust. ….. wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„……………”,

b) w ust. ……… dodaje się pkt …….. w brzmieniu:

 „…………………………….”,

c) w ust. ………. pkt ……….. skreśla się lit …………...

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi ……………… w ………………...

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

Podstawa prawna:

  • 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 82 ust. 2, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz