Poprawki do protokołu
Odpowiada
17.09.2010

PYTANIE

Nauczyciel w czasie podpisywania protokołu z rady pedagogicznej (protokół pisany na komputerze) zobaczył, że brakuje jego wniosku, jaki przedstawił na tej samej radzie.


Dopisał ten wniosek pismem ręcznym (długopisem). Czy nauczyciel miał do tego prawo? Co teraz z tym zrobić?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Ustawa nie reguluje szczegółowo kwestii związanych z protokołowaniem zebrań. Odsyła w tym zakresie do regulaminu działalności rady, który to regulamin rada ustala samodzielnie. Przytoczę tutaj przykładowe rozwiązania, które warto zamieścić w regulaminie:

  • Protokół sporządza się w terminie 7 dni od zebrania i przedkłada do wglądu w sekretariacie szkoły przez okres 14 dni, w celu umożliwienia członkom rady zapoznanie się z nim i wniesienie ewentualnych poprawek do jego treści. Funkcję protokolanta pełni wyznaczony nauczyciel. Protokoły są podpisywane przez przewodniczącego rady i protokolanta. Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o systemie oświaty przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Członkowie rady mają obowiązek zapoznania się z protokołem oraz prawo wnoszenia poprawek do protokołu. Dobrym rozwiązaniem jest wymóg wnoszenia poprawek na piśmie i kierowania ich do przewodniczącego rady. Pod pojęciem „członkowie rady pedagogicznej” należy rozumieć wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz pracowników innych zakładów pracy pełniących funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzących pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie (art. 40 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

  • Poprawkę rozpatruje przewodniczący rady. Sądzę, że dopuszczalne są tu następujące rozwiązania w razie uwzględnienia poprawki:

1) przewodniczący dokonuje poprawki w tekście, parafuje ją, następnie sporządza protokół o poprawieniu tekstu i przedkłada go do wglądu;

2) poprawiony tekst protokołu zastępuje tekst wadliwy i oczywiście zostaje przedłożony do wglądu;

3) przewodniczący poddaje pod głosowanie poprawkę na najbliższym zebraniu rady.

Pierwsze i drugie rozwiązanie może mieć zastosowanie w przypadku oczywistych błędów i braków w protokole, wynikających na przykład z przeoczenia. W pozostałych przypadkach stosować powinno się trzecie rozwiązanie.

Jeśli natomiast przewodniczący nie uwzględni poprawki, również poddaje ją pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu rady.

  • Na najbliższym zebraniu rady następuje zatwierdzenie protokołu poprzedniego zebrania wraz z ewentualnymi poprawkami. Stanowi to jeden z punktów porządku zebrania.

  • Protokół musi mieć formę pisemną. Natomiast o tym, czy ma być sporządzony pismem ręcznym, czy na komputerze decyduje regulamin działalności rady pedagogicznej.

  • W protokole pisanym na komputerze można nanieść poprawki pismem ręcznym, jeżeli regulamin przewiduje takie rozwiązanie.

Reasumując, nauczyciel nie powinien samowolnie, bez porozumienia z przewodniczącym rady pedagogicznej, wprowadzać poprawki do protokołu. W zaistniałej sytuacji, w celu „ratowania” tak poprawionego protokołu, proponuję, aby przewodniczący parafował poprawki w tekście, a następnie sporządził z tej czynności protokół i przedłożył go do wglądu członkom rady. Jest to jeden z przedstawionych w opracowaniu sposobów poprawiania protokołu.

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, doradca prawny Związku Nauczycielstwa Polskiego

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz