Opieka podczas przerwy
Odpowiada
09.09.2014
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Czy na przerwach dzieci z pierwszej klasy muszą być pod opieką nauczyciela? Jak ta opieka powinna wyglądać w poszczególnych klasach?

ODPOWIEDŹ

W czasie trwania lekcji obowiązek opieki nad dziećmi spoczywa na nauczycielu, który prowadzi daną lekcję. W czasie przerw odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel dyżurujący. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I–III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Zapewnienie bezpieczeństwa jest zapisane w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach dotyczących bezpieczeństwa w szkole i zasad jej funkcjonowania. Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z późn. zm., ostatnie DzU z 2011 r., nr 205, poz. 1206) nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Z kolei § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach stanowi, iż dyrektor ma zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Jednocześnie pamiętać należy, że niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby, a przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu.

Wobec powyższego należy uznać, że opiekę nad uczniami klas I–III sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Zwłaszcza, że ustalony przez niego system lekcja – przerwa nie musi się pokrywać z systemem obejmującym pozostałe klasy.

Marta Handzlik prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz