Odprawa dla nauczyciela
Odpowiada
07.10.2009PYTANIECzy zasadne jest niewypłacenie odprawy nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy − art. 20 ust.1 pkt 2 KN, tylko dlatego, że znalazł zatrudnienie w innej szkole w wymiarze 6 godzin tygodniowo?
ODPOWIEDŹNiewypłacenie odprawy nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela jest bezzasadne. W tym wypadku nie ma znaczenia fakt podjęcia przez nauczyciela zatrudnienia w innej szkole.


Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 przywołanej wyżej ustawy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn wymienionych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy w przytoczonym wyżej trybie, przysługuje świadczenie określone w przepisach szczególnych dotyczących rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przepisy te znajdują się w Ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2003 r. nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Karta Nauczyciela, jak też wspomniana później ustawa, nie przewidują możliwości niewypłacenia odprawy nauczycielowi w przypadku, gdyby podjął zatrudnienie w innym miejscu pracy po rozwiązaniu istniejącego wcześniej stosunku pracy.


W ten sposób orzekł również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 czerwca 1995 r. (I PRN 29/95, OSNP 1995, nr 22, poz. 277), gdzie stwierdzono, że nie ma podstaw do odmowy wypłaty odprawy nauczycielowi z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, a ten podjął zatrudnienie w innej szkole.


Wyjątkiem są sytuacje, kiedy to nauczyciel mianowany zostanie przeniesiony do innej szkoły na swoją prośbę lub za swoją zgodą, a szkoła, w której pracował poprzednio ulegnie likwidacji (wyrok SN z dnia 12 grudnia 2001 r., I PKN 712/00, OSNP 2003, nr 23, poz. 564).


W tym kontekście warto również zauważyć, że podstawą nabycia prawa do odprawy, o której mowa, jest rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela. Prawa do odprawy nie będzie więc miał nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela, czyli z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Dotyczy to jednak nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony (wyrok SN z dnia 16 lutego 1995 r. I PRN 120/94, OSNP 1995, nr 14, poz. 171).Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz