Ocena końcoworoczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
Odpowiada
31.12.2012
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Czy ucznia klasy II szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym (posiada orzeczenie) uczęszczającego do masowej szkoły obowiązują zajęcia komputerowe, tak jak pozostałych uczniów?

? Pewnie nie, skoro nie wymienia ich podstawa programowa dla tych uczniów. Nadmieniam, że dziecko chętnie uczy się pracy na komputerze i radzi sobie w miarę możliwości. Czy mogę go oceniać w zakresie tych zajęć? Jeżeli tak, to czy ocenę tych osiągnięć przedstawić w ocenie opisowej końcoworocznej?

ODPOWIEDŹ

Przepisy dotyczące oceniania i klasyfikowania uczniów zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 11 ust. 5 przywołanego rozporządzenia, roczna klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I–III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. Przy ocenie uwzględnienia się indywidualny program edukacyjny dla tego ucznia. Ustala się jedną ocenę klasyfikacyjną. W ten sam sposób dokonuje się oceny zachowania ucznia. W przypadku takiego ucznia, zgodnie z § 13 ust. 4 przywołanego rozporządzenia oceny bieżące oraz śródroczne i roczne powinny być ocenami opisowymi. Podobnie opisowy charakter powinny mieć oceny z zachowania.

Zgodnie z załącznikiem 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17), określającym podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach, wyodrębnione zostały zajęcia edukacyjne, takie jak:

– funkcjonowanie w środowisku,

– muzyka z rytmiką,

– plastyka,

– technika,

– wychowanie fizyczne,

– etyka.

Uczniowie ze wskazanym upośledzeniem powinni być również objęci zajęciami rewalidacyjnymi.

Mając na uwadze powyższe ocena końcoworoczna ucznia, o którym mowa, powinna być opisowa i uwzględniać jedynie wskazane wcześniej elementy. Nie ma wśród nich, jak słusznie zauważyła autorka pytania, zajęć komputerowych.

 

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz