Ocena dorobku zawodowego
Odpowiada
02.06.2014
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Kto dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego i jest jednocześnie wicedyrektorem, a przy tym dyrektor jest menedżerem i nie posiada uprawnień pedagogicznych?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisem art. 9c ust. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektor szkoły:

– w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców,

– w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Wynika z tego, że dokonanie oceny dorobku zawodowego w postępowaniu związanym z ubieganiem się kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela należy do kompetencji dyrektora szkoły. Dotyczy to również sytuacji, gdy o awans ubiega się nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą w szkole. Jednakże sytuacja wygląda inaczej, gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem. Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. DzU z 2004 r, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkołą lub placówką może kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 2a przywołanej ustawy osoba taka nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce. W opisanej sytuacji oceny dorobku zawodowego na potrzeby postępowania związanego z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego nie może dokonać samodzielnie dyrektor szkoły, gdyż nie posiada przygotowania pedagogicznego – nie jest nauczycielem i nie ma innej osoby poza tą, której ocena dotyczy, sprawującej funkcję kierowniczą lub sprawującą nadzór pedagogiczny. W mojej opinii należałoby tutaj posiłkować się przepisem §2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (DzU 2012, poz. 1538). Zgodnie z przywołanym przepisem – w przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego nadzór pedagogiczny w tej szkole dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Mając na uwadze powyższe, w opisanej sytuacji oceny pracy wspomnianego w pytaniu wicedyrektora szkoły powinien dokonać dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą, czyli właściwym miejscowo kuratorem oświaty.

 

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz