Nauczyciel szkoły niepublicznej
Odpowiada
18.01.2011

PYTANIE

Jeżeli szkoła prowadzona jest przez Polski Związek Głuchoniemych (posiadający KRS itd.), pobiera dotacje z budżetu państwa


(pieniądze za każdego uczącego się w danym roku szkolnym), czyli ma status jednostki niepublicznej na prawach jednostki publicznej, to nauczyciela obowiązują wszystkie przepisy Karty Nauczyciela, czy tylko wybrane punkty, jak w szkołach prywatnych?

ODPOWIEDŹ

Zasady zatrudniania nauczycieli oraz ich prawa i obowiązki uzależnione są od rodzaju szkoły i placówki oświatowej. Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej w pełni podlegają przepisom Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), dalej KN. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b KN nauczyciele zatrudnieni w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych podlegają Karcie Nauczyciela w zakresie określonym tą ustawą, podobnie zresztą, jak nauczyciele zatrudnieni w niepublicznych przedszkolach czy publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Zakres podlegania pod KN nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych określa przede wszystkim art. 91b KN. Zgodnie z art. 91b ust. 2 pkt 1 i 3 KN do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 11a i art. 63 KN, zaś w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze, co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 9-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75–86, art. 88 i art. 90 KN.

Przepisy te odnoszą się do następujących kwestii:

 • obowiązków nauczyciela,

 • wymagań kwalifikacyjnych,

 • awansu zawodowego,

 • wygasania stosunku pracy z mocy prawa,

 • funduszu na nagrody dla nauczycieli przyznawane przez kuratorów oświaty i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

 • nadawania nauczycielom Medalu Komisji Edukacji Narodowej,

 • korzystania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe,

 • odpowiedzialności dyscyplinarnej,

 • uprawnień emerytalnych,

 • dodatku do emerytury lub renty za prowadzenie tajnego nauczania w czasie okupacji,

 • legitymacji służbowej,

 • ochrony przewidzianej dla nauczycieli takiej jak dla funkcjonariuszy publicznych.

W pozostałym zakresie, w świetle art. 91c ust. 1 KN, odsyłającej w sprawach wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami KN, stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz