Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej
Odpowiada
06.12.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dnia 1.09.1997 rozpocząłem pracę w szkole jako nauczyciel, wcześniej pracując przez dwa miesiące w firmie budowlanej, jednakże tego epizodu nie zgłosiłem do kadr - w czasie przeprowadzki zawieruszyło mi się gdzieś świadectwo pracy) W czasie 25 letniej pracy w szkole wziąłem kilka dni urlopu bezpłatnego, w związku z czym termin wypłaty nagrody jubileuszowej (tylko za pracę w szkole) wypadł na dzień 9.09.2022. Będąc na wakacjach w tym roku odnalazłem swoje świadectwo pracy za okres 8.07.1997 - 5.09.1997. W związku z tym 1 września 2022 dostarczyłem je do kadr, gdzie poradzono mi, abym go dostarczył (to dodatkowe świadectwo pracy) po 9.09.2022 - bo w przeciwnym razie stracę prawo do nagrody jubileuszowej (która uwzględniając to świadectwo pracy przypadłaby na dzień 17.07.2022.) Czy kadrowa ma rację i słusznie mi doradziła? Sprawa rozbija się o wynagrodzenie za nadgodziny bo wypłatę w lipcu miałbym wyższą niż otrzymam we wrześniu. Proszę o poradę czy przedstawiając dodatkowe świadectwo pracy , które przesuwa termin wypłaty nagrody jubileuszowej na termin, który już upłynął, traci się prawo do tej nagrody?

Odpowiedź:

Moim zdaniem korzystniejsze jest nabycie prawa w lipcu, a co za tym idzie zaliczenie wskazane w pytaniu okresu zatrudnienia co spowoduje wcześniejsze nabycie prawa do nagrody jubileuszowej - termin nabycia przesuwa się z 9 września na 17 lipca 2022 r. W takim przypadku w podstawie nagrody jubileuszowej należy uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa (średnia z okresu wrzesień 2021 – czerwie 2022 r.), dodatek funkcyjny. W sytuacji, gdy nagroda jest wypłacana we wrześniu nauczyciel, któremu przyznano dodatek funkcyjny nie będzie miał  uwzględnionego tego dodatku w jej podstawie. W momencie obliczania nagrody nie będzie bowiem jeszcze pełnego miesiąca wykonywania funkcji w danym roku szkolnym, a ponadto nie ma też miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, co w tym wypadku należy odczytywać jako poprzedzających nabycie prawa do nagrody.

Również w podstawie nagrody jubileuszowej wypłacanej we wrześniu nie uwzględnia się wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, gdyż nie ma miesięcy roku szkolnego poprzedzających wrzesień, z których można by uśrednić wynagrodzenie za te godziny.

Nagroda jubileuszowa powinna być wypłacona nauczycielowi w dniu nabycia prawa do tego świadczenia. Jeśli moment wypłaty się odwlecze należy obliczyć hipotetyczne nagrody na dzień nabycia prawa do niej i na dzień wypłaty i wypłacić wyższe świadczenie.

Uzasadnienie:

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Co ważne nauczyciel jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji (§ 2 rozporządzenia MENiS z 30 października 2001 r.). Według utrwalonej praktyki przyjmuje się przy ustalaniu terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, że następuje to nie w rocznicę, ale w ostatnim dniu okresu wymaganego.

Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki, przy czym jeden z nich dotyczy sytuacji, gdy nauczyciel przedstawia dokumenty potwierdzające staż dotychczas niezaliczony tj.

  • w przypadku, gdy w dniu, w którym nauczyciel udokumentował swoje prawo do nagrody (do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych zaliczone zostaną okresy dotychczas niepodlegające zaliczeniu i nauczyciel uzyska prawo do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą;
  • nauczycielowi posiadającemu w dniu udokumentowania okresów dotychczas niezaliczonych do stażu, okres pracy dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, któremu w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej (§ 5 ust. 1 i 2 w związku z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Podstawa prawna:

  • 47 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
  • 2, § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z  2001 r. Nr 128, poz. 1418).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz